วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

มงคลจักรวาลใหญ่ 24-3-56


พระสูตรต่างๆ   
มงคลจักรวาลใหญ่
สิริติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณา      ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสะลักษณะ ๓๒ ประการ
ปะระมิตะปุญญาธิการัสสะ                              แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ             ผู้มีบุญญธิการอันกำหนดมิได้ ด้วยพระฤทธิอันใหญ่
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ       และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ 
ทะวัตติงสะมหาปุริสะลักขะณานุภาเวน          พระปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้ พระเดช
และ พระชัย ผู้สามารถในอันห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย
อะสีตะยานุพะยัญชะนานุภาเวนะ                    ด้วยอานุภาพแห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐
 อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ                ด้วยอานุภาพ แห่งมงคล ๑๐๘ ประการ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ                              ด้วยอานุภาพ แห่งพระรัสมีพรรณ ประการ
เกตุมาลานุภาเวนะ                                           ด้วยอานุภาพ  แห่งพระเกตุมาลา
ทะสะปาระมิตานุภาเวน                                   ด้วยอนุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ
ทะสะอุประปาระมิตานุภาเวนะ                        ด้วยอานุภาพ แห่งพระอุปบารมี ๑๐ ประการ
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตตานุภาเวนะ            ด้วยอานภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ                            ด้วยอานุภาพแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา
พุทธานุภาเวนะ                                               ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ
ธัมมานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ
สังฆานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ
เตชานุภาเวนะ                                                 ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช
อิทธานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์
พลานุภาเวนะ                                                  ด้วยอำนาจแห่งพระกำลัง
เญยยะธัมมานุภาเวนะ                                     ด้วยอำนาจแห่งพระเญยยธรรม
จตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ           ด้ายอานุภาพแห่ง พระธรรมขันธ์ หมื่น พัน
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ                      ด้วยอานุภาพ แห่งโลกุตตรธรรม ประการ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ                                ด้วยอานุภาพ แห่งพระอริยมรรคมีองค์ ประการ
อัฏฐะสมาปัตติยานุภาเวนะ                             ด้วยอานุภาพแห่งพระสมาบัติ ประการ
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ                                    ด้วยอำนาจแห่งพระอภิญญา ประการ
จตุสัจจะญาณานุภาเวนะ                                 ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ                             ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ                            ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
เมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ                ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา
สัพพะปริตตานุภาเวนะ                                   พระอุเบกขา ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ                     ด้วยอานภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย (ที่กล่าว
ตุยหัง สัพพะโรคคะโสกุปัททะวะทุกขะ          มานี้) แม้เหล่าโรค โสกะ อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส
โทมะนัสสุปายาสาปิ วินัสสันตุ                        อุปายาส ทั้งปวง ของท่านจงสูญสิ้นไป
สัพพะอันตรายาปิ วินัสสันตุ                           แม้อันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป
สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ                  สรรพความดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ          ความเป็นผู้มีอายุยืน จงมีแก่ท่าน
สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา                                 ท่านจงเป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ สิ้น ๑๐๐ ปี
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา                      เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ และ
มหาสมุททะอารักขะกา เทวตา สทา                 บรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคา มหาสมุทร
ตุมเห อนุรักขันตุ                                             จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ                       ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่านขอเทพดาทั้งปวง
สัพพะเทวะตา                                                 จงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดี
สทา โสตถี ภะวันตุ เต                                      ทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวตา                                      ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ                                      ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมเจ้า
สทา โสตถี ภะวีนตุ เต                                      ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆเจ้า
สทา โสตถี ภะวันตุ เต                                      ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: