วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

อาทิตตปริยายสูตร ๒ ๒๕-๓-๕๖


ชิวหา อาทิตตา                                          ชิวหา(คือลิ้น)เป็นของร้อน
ระสา อาทิตตา                                                 รสทั้งหลายเป็นของร้อน
ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง                                วิญญาณอาศัยชิวหาเป็นของร้อน
ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต                                   สัมผัสอาสัยชิวหาเป็นของร้อน
ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา                      ความรู้สึกอารมณ์นี้ เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัส
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง                                       เป็นปัจจัย แม้อันใด
สุขัง วา ทุกขัง วา                                             เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี
อะทุกขะมะสุขัง วา                                          ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดี
ตัมปิ อาทิตตัง                                                  แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน
เกนะ อาทิตตัง                                                 ร้อนเพราะอะไร
อาทิตตัง ราคัคคินา                                          ร้อนเพราะไฟคือราคะ
โทสัคคินา โมหัคคินา                                       เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ
อาทิตตัง ชาติยา                                               ร้อนเพราะความเกิด
ชรามะระเณนะ                                                เพราะความแก่และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ                                             เพราะความโศก และความร่ำไรรำพัน
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ                                        เพราะความทุกข์ เพราะความเสียใจ
อุปายาเสหิ                                                       เพราะความคับแค้นใจ
อาทิตตันติ วะทามิ                                           เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อน
. กาโย อาทิตโต                                             กายเป็นของร้อน
โผฏฐัพพา อาทิตตา                                         โผฏฐัพพะ(คือสิ่งที่ถูกต้องทางกาย)เป็นของร้อน
กายวิญญาณัง อาทิตตัง                                   วิญญาณอาศัยกาย เป็นของร้อน
กายสัมผัสดส อาทิตโต                                     สัมผัสอาศัยกาย เป็นของร้อน
ยัมปิทัง กายสัมผัสสะปัจจะยา                         ความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้น เพราะอายสัมผัสเป็น
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง                                       ปัจจัย  แม้อันใด
สุขัง วา ทุกขัง วา                                             เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี
อะทุกขะมะสุขัง วา                                          ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดี
ตัมปิ อาทิตตัง                                                  แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน
เกนะ อาทิตตัง                                                 ร้อนเพราะอะไร
อาทิตตัง ราคัคคินา                                          ร้อนเพราะไฟคือราคะ
โทสัคคินา โมหัคคินา                                       เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ
อาทิตตัง ชาติยา                                               ร้อนเพราะความเกิด
ชรามะระเณนะ                                                เพราะความแก่และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ                                             เพราะความโศก และความร่ำไรรำพัน
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ                                        เพราะความทุกข์ เพราะความเสียใจ
อุปายาเสหิ                                                       เพราะความคับแค้นใจ
อาทิตตันติ วะทามิ                                           เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อน

ไม่มีความคิดเห็น: