วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

สิงคาลสูตร ๘ ๒๕-๓-๕๖


ปัญจะหิ โข คะหะปะติปุตตะ                           ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ ปุตเตนะ ปุรัตถิมา                                มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า
ทิสา มาตาปิตะโร                                             บุตรพึงบำรุงด้วยสถาน อย่าง คือ
ปัจจุปัฏฐาตัพพา                                             ตั้งใจไว้ว่า
ภะโต เนสัง ภะริสสามิ                                      ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบอย่าง ๑
กิจจัง เนสัง กะริสสามิ                                      เราจักทำกิจของท่านอย่าง
กุละวังสัง จะเปสสามิ                                       เราจักดำรงวงศ์สกุลไว้อย่าง
ทายัชชัง ปะฏิปัชชามิ                                      เราจักปฏิบัติทรัพย์มฤดกอย่าง
อะถะ วา ปะนะ เปตานัง กาละกะตานัง            ก็หรือว่าเมื่อท่านล่วงลับทำกาละไปแล้ว
ทักขิณัง อะนุปปะทัสสามีติ                             เราจักตามเพิ่มพูนทักษิณาทานให้อย่าง
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ ปัญจะหิ                 ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ ปุตเตนะ ปุรัตถิยา ทิสา                                    มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า
มาตาปิตะโร ปัจจุปัฏฐิตา                                 บุตรบำรุงด้วยสถาน อย่างเหล่านี้แล้ว
ปัญจะหิ โข ฐาเนหิ ปุตตัง อะนุกัมปันติ           ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน อย่างคือ
ปานา นิวาเรนติ                                               ห้ามบุตรจากความชั่วอย่าง
กัลยาเณ นิเวเสนติ                                            ให้ตั้งอยู่ในความดีงามอย่าง                         
สิปปัง สิกขาเปนติ                                           ให้ศึกษาศิลปวิทยาอย่าง
ปะฏิรูเปนะ ทาเรนะ สังโยเชนติ                       ให้ประกอบด้วยภรรยาที่สมควรอย่าง๑
สะมะเย ทายัชชัง นิยยาเทนติ                          มอบทรัพย์สมบัติที่ควรให้ในสมัยอย่าง๑
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตา ปัญจะหิ                  ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ ปุตเตนะ ปุรัตถิยา ทิสา                                    มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า
มาตาปิตะโร ปัจจุปัฏฐิตา                                 บุตรบำรุงด้วยสถาน อย่างเหล่านี้แล้ว
อิเมหิ ปัญจะหิ ฐาเนหิ                                      ย่อมอนุเคราะห์บุตร
ปุตตัง อะนุกัมปันติ                                          ด้วยสถาน อย่างเหล่านี้
เอวะมัสสะ เอสา ปุรัตถิมา                                ทิศเบื้องหน้านั้น
ทิสา ปะฏิจฉันนา โหติ                                     อันบุตรปกปิดไว้ให้เกษมนิราศภัย
เขมา อัปปะฏิภะยา.                                         ด้วยประการอย่างนี้
ปัญจะหิ โข คะหะปะติปุตตะ                           ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ อันเตวาสินา ทักขิณา                            อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
ทิสา อาจะริยา ปัจจุปัฏฐาตัพพา                      ศิษย์พึงบำรุงด้วยสถาน อย่าง
อุฏฐาเนนะ                                                       ด้วยการลุกขึ้นอย่าง
อุปัฏฐาเนนะ                                                    ด้วยการเข้าไปรับใช้อย่าง๑
สุสสุสายะ                                                        ด้วยการเชื่อฟังอย่าง๑
ปะริจะริยายะ                                                   ด้วยการบำเรออย่าง๑
สักกัจจัง สิปปัง ปะฏิคคะหะเณนะ                  ด้วยการเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอย่าง
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ ปัญจะหิ                 ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ อันเตวาสินา ทักขิณา                            อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
ทิสา อาจะริยา ปัจจุปัฏฐิตา                              ศิษย์พึงบำรุงด้วยสถาน อย่างนี้แล้ว
ปัญจะหิ ฐาเนหิ อันเตวาสิง อะนุกัมปันติ         ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน อย่าง
สุวินีตัง วิเนนติ                                                คือแนะนำดีอย่าง
สุคะหิตัง คาหาเปนติ                                       ให้เรียนดีอย่าง๑
สัพพะสิปเปสุ ตัง สะมักขายิโน ภะวันติ           บอกศิลปวิทยาด้วยดี
มิตามัจเจสุ ปะฏเวเทนติ                                  ในศิลปวิทยาทั้งหมด(ไม่ปิดยัง)อย่าง๑
ทิสาสุ ปะริตตาณัง กะโรนติ                             ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงอย่าง
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ ปัญจะหิ                 ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ อันเตวาสินา ทักขิณา                            อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา ศิษย์พึงบำรุง
ทิสา อาจะริยา ปัจจุปัฏฐิตา                              ด้วยสถาน อย่างเหล่านี้แล้ว
อิเมหิ ปัญจะหิ ฐาเนหิ                                      ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วย
อันเตวาสี อะนุกัมปันติ                                                สถาน เหล่านี้
เอวมัสสะ เอสา ทักขิณา                                   ทิศเบื้องขวานั้น
ทิสา ปะฏิจฉันนา โหติ                                     ชื่ออันศิษย์ปกปิดไว้ให้เกษมนิราศภัย
เขมา อัปปะฏิภะยา.                                         ด้วยประการอย่างนี้
ปัญจะหิ โข คะหะปะติปุตตะ                           ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ สามิเกนะ ปัจฉิมา ทิสา                         ภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังสามีพึงบำรุง
ภะริยา ปัจจุปัฏฐาตัพพา                                  ด้วยสถาน อย่างคือ
สัมานะนายะ                                                    ด้วยการยกย่องนับถืออย่าง
อะวิมานะนายะ                                                ด้วยไม่ดูหมิ่นอย่าง
อะนะติจะริยายะ                                              ด้วยไม่ประพฤตินอกใจอย่าง
อัสสะริยะโวสสัคเคน                                       ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้อย่าง๑
อะลังการานุปปะทาเนนะ                                 ด้วยเพิ่มเครื่องประดับให้เนืองๆ อย่าง๑
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ ปัญจะหิ                 ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ สามิเกน ปัจฉิมา ทิสา                           ภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง
ภะริยา ปัจจุปัฏฐิตา                                         สามีพึงบำรุงด้วยสถาน อย่างนี้แล้ว
ปัญจะหิ ฐาเนหิ สามิกัง อะนุกัมปันติ               ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน อย่างคือ
สุสังวิหิตะกัมมันตา จะ โหติ                            จัดการงานดีอย่าง๑
สุสังคะหิตะปะริชนา จะ                                  สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีอย่าง
อะนะติจารินี จะ                                               ไม่ประพฤตินอกใจสามีอย่าง
สัมถะตัญจะ อะนุรักขะติ                                 รักษาทรัพย์ทีสามีหามาได้นำมาแล้วอย่าง
ทักขา จะ โหติ อะนะละสา สัพพะกิจเจสุ          ขยันมีเกียจคร้านในกิจการทั้งปวงอย่าง
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ ปัญจะหิ                 ดูก่อนคฤหบดีบุตร ภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง
ฐาเนหิ สามิเกนะ ปัจฉิมา ทิสา                         สามีพึงบำรุงด้วยสถาน อย่าง                                 
ภะริยา ปัจจุปัฏฐิตา                                         นี้เหล่านี้แล้ว
อิเมหิ ปัญจะหิ ฐาเนหิ สามิกัง อะนุกัมปันติ.    ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน อย่างเหล่านี้
เอวะมัสสะ เอสา ปัจฉิมา                                  ทิศเบื้องหลังนั้นชื่ออันสามีปกปิดไว้ให้
ทิสา ปะฏิจฉันนา โหติ เขมา อัปปะฏิยา.          เกษมนิราศภัย ด้วยประการอย่างนี้

ไม่มีความคิดเห็น: