วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

โคตมีสูตร ๑ ๒๕-๓-๕๖


โคตมีสูตร  
เริ่มโคตรมีสูตร
สัพพะโส สุทธะสันตาโน                                 พระโลกนาถผู้มีสันดานอันหมดจดโดยประการทั้งปวง
สัพพะธัมเมนะ ปาระคู                                     ถึงซึ่งฝั่งแห่งธรรมทั้งมวล
ธัมมัญจะ วินะยัง สัตถุ                                     ทรงแสดงธรรมวินัย
สาสะนัง สัมปะทีปะยัง                                    ที่เป็นสัตถุสาสนาแล้ว
ยัง  โส นาโถ สะเมเรสิ                                      ทรงแสดงพระสูตร
ธัมมาธัมมะวินิจฉะยัง                                      สำหรับวินิจฉัยธรรม และอธรรมใดไว้
สาธูนัง เนตติภาวัตถัง                                      เพื่อเป็นแบบสำหรับสาธุชน
ตัง สุตตันตัง ภะณาม เสฯ                                เราทั้งหลาย จงสวดพระสูตรนั้น เทอญ.

ไม่มีความคิดเห็น: