วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีตั้งจิตในการภาวนา

วิธีตั้งจิตในการภาวนา


การภาวนานั้น หากตั้งจิตไม่ถูกแล้ว การภาวนาก็จะไม่มีผลดีเท่าที่ควร จึงควรศึกษาวิธีการตั้งจิตหรือวางจิตที่ท่านสอนเอาไว้ ดังปรากฏในหนังสือ “ ปฏิปทาพระธุดงค์กัมมัฏฐาน” โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดังนี้

“ การเริ่มต้นทางจิตภาวนราพึงตั้งความรู้สึก คือ จิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่า ปัจจุบันธรรม  อันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิต ของธรรมารมณ์ต่างๆ ดีชั่ว ได้ดีในเวลานั้นมากกว่าในเวลาอื่นๆ คือ ตั้งจิตลงเฉพาะหน้า มีสติ คือ ความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้น กรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ ทั้งอดีต อนาคต ทั้งดีและชั่ว ที่นอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกำลังทำอยู่ในเวลานั้น”

ไม่มีความคิดเห็น: