วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า

วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า


เรืองการตั้งสติเฉพาะหน้า หลายๆ คนอาจจะไม่เข้าใจว่าคือทำอย่างไร เพื่อให้ได้เข้าใจโดยกระจ่างชัด จะขอนำเอาคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวที่ท่านแนะนำเอาไว้ดังต่อไปนี้

“วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า จิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีความแยบคายใคร่ครวญในตัวเอง เป็นเพียงผู้รู้คิด รู้นึก รู้เย็น รู้ร้อน จากสิ่งสัมผัสต่างๆ เท่านั้น ไม่มีความแยบคายใคร่ครวญ ไม่รู้การพินิจพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูก อะไรผิดลงไปได้ คือ ไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยลำพังตนเอง จึงต้องอาศัยสติและปัญญารู้ตัว วินิจฉัยใคร่ครวญกำกับรักษา เพราะสติและปัญญามีอำนาจเหนือจิต สามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆ ได้ดี ฉะนั้น จึงควรกำหนดเอาสติ คือความระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้า ทำหน้าที่กำหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนา  การมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้น สติสัมปชัญญะจะพึงเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้น หรือในวาระต่อไปแน่นอน  การภาวนาด้วยบริกรรมกับธรรมบทใดบทหนึ่งนั้น  พึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืน  ธรรมบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้น  พึงนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไป”

ไม่มีความคิดเห็น: