วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Meditation Handbook 6

เจริญพรหมวิหาร ๔                                                               Four Divine Abidings:
จากนั้นเจริญพรหมวิหาร ๔ ถ้าแผ่ไปไม่เจาะจงเรียกว่า     Develop the four Divine Abiding: good will,
อัปปมัญญาพรหมวิหาร ว่าดดยคำบาลีย่อๆ ให้สะดวก     compassion, appreciation and equanimity. To
แก่ผู้จำยากก่อน ดังนี้                                                             spread these thoughts to all living beings without
                                                                                                Distinction is called the immeasureable Divine
                                                                                                Abiding. A short Pali formula, for those who have
                                                                                                Trouble memorizing , is:
เมตตา     คือ จิตคิดเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ตน                             Mettā    Benevbolence and love, hoping for one’s own
               และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากัน                    welfare and for that of all other living beings.
กรุณา      คือ จิตคิดกรุณา เอ็นดูสงสารตนและคนอื่น       Karunā Compassion for oneself and others.
มุทิตา      คือ จิตอ่อนน้อมพลายยินดีในกุศลของตน         Muditā  Appreciation, taking delight in one’s own
                และคนอื่น                                                             goodness and that of others.
อุเปกขา  คือ จิตคิดวางเฉยในสิ่งที่ควรปล่อยวาง                               Upekkhā Equanimity in face of those things which
                                                                                                Should be let be.

อานาปานสติแบบที่ ๑                                      Breathe Meditation Development Method 1
นั่งขัดสมาธิ                                                                            Sitting Meditation
ต่อนี้ให้นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับ          Now sit in a half-lotus position, right leg on top of the left,
มือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น อย่าให้ฟั่นเฟือน      your hands place palm-up on your lap, right hand on top
ประนมมือไหว้แล้วระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม                             of the left. Keep your body straight, and your mind on
พระสงฆ์ แต่ในใจว่า                                                             the task before you. Raise your hand in respect, palm-to-
                                                                                                Palm in front of the heart, and think of the qualities of the
                                                                                                Buddha, Dhamma and Sangha:
พุทโธ เม นาโถ       พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า        Buddho me nātho   : The Buddha is my mainstay.
ธัมโม เม นาโถ        พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า            Dhammo me nātho : The Dhamma is my mainstay.
สังโฆ เม นาโถ        พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า              Saṅgho me nātho    : The Sangha is my mainstay.
แล้วกล่าวซ้ำอีกว่า                                                                  The repeat in your mind:
พุทโธ ๆ                                                                                   Buddho buddho
ธัมโม ๆ                                                                                    Dhammo dhammo
สังโฆ ๆ                                                                                   Saṅgho saṅgho
แล้วปล่อยมือลงข้างหน้า ยบริกรรมภาวนาแต่คำเดียวว่า  Return your hands to your lap, and repeat one word.
พุทโธ  ( ๓ หน)                                                                      Buddho ( three times in your mind)
ต่อจากนั้นให้นึกถึงลมหายใจเข้าออก คือให้นับลมเป็นคู่ๆ              Then think of the in-and-out breath—
ดังนี้                                                                                        i.e. count the breaths in pair
พุท ลมเข้า  โธ ลมออก                                                            think of ‘bud’ with the in-breath,’dho’ with the out.
อย่างนี้ต่อไปจนถึง ๑๐ ครั้ง                                                 do it ten times.
แล้วให้ให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือ                                          Then begin again,
๑ ลมเข้า พุทโธ หนหนึ่ง                                                        thinking ‘buddho’ with in breath,
๒ ลมออก พุทโธ หนหนี่ง                                                      thinking ‘buddho’ with the out breath,
ภาวนาอย่างนี้ต่อไปจนถึง ๗ หน  แล้วให้ตั้งต้นใหม่         Do it seven times.
อีกดังนี้คือ                                                                              And then begin again:
 ลมเข้า ลมออก ให้ภาวนา พุทโธ หนหนึ่ง                             As the breath go in and out once, think’buddho
ทำอย่างนี้ไปจนถึง ๕ หน แล้วตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือ        Do it five times. Then begin again:
ลมเข้า ลมออก ให้ภาวนา พุทโธ ๓ คำ                                   As the breath goes in and out conce,think’buddho’three times
ทำอย่างนี้ต่อไปจนครบ ๓ วาระของลมเข้าลมออก          Do this for three in-and-out breaths.
ต่อนั้นให้บริกรรมแต่ พุทโธ อย่างเดียว                                              Now you can stop counting the breaths, and simply think
ไม่ต้องนับลมอีกต่อไป                                                        ‘bud’ with the in-breath, and ‘dho’ with the out.


ไม่มีความคิดเห็น: