วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พระยมก


พระยมก
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา,                                        ธรรมบางเหล่า เป็นกุศล
สัพเพ เต กุสะละมูลา,                                       ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีกุศลเป็นมูล,
เย วา ปะนะ กุสะละมูลา,                                  อีกอย่างหนึ่ง ธรรมเหล่าใด มีกุศลเป็นมูล,
สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา,                                   ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ก็เป็นกุศล,
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา,                                        ธรรมบางเหล่าเป็นกุศล,
สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา,                    ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอันเดียวกับธรรม
ที่มีกุศลเป็นมูล
เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา,               อีกอย่างหนึ่ง ธรรมเหล่าใดมีมูลอันเดียว
กับธรรมที่มีกุศลเป็นมูล
สัพเพ เต ธัมมา กุละลา.                                    ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศล

ไม่มีความคิดเห็น: