วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พระมหาปัฏฐาน


พระมหาปัฏฐาน
เหตุปัจจะโย,                                                    ธรรมมีเหตุเป็นปัจจัย,
อารัมมะณะปัจจะโย,                                        ธรรมมีอารมณ์เป็นปัจจัย,
อะธิปะติปัจจะโย,                                            ธรรมมีอธิบดีเป็นปัจจัย,
อะนันตะระปัจจะโย,                                        ธรรมทีมีปัจจัยไม่มีอะไรคั่นเป็นระหว่าง,
สะมะนันตะระปัจจะโย,                                   ธรรมมีปัจจัยมีที่สุดเสมอกัน,
สะหะชาตะปัจจะโย,                                        ธรรมที่เกิดพร้อมกับปัจจัย,
อัญญะมัญญะปัจจะโย,                                    ธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกัน,
นิสสะยะปัจจะโย,                                            ธรรมที่มีนิสัยเป็นปัจจัย,
อุปะนิสสะยะปัจจะโย,                                     ธรรมที่มีอุปนิสัยเป็นปัจจัย,
ปุเรชาตะปัจจะโย,                                            ธรรมมีการเกิดก่อนเป็นปัจจัย,
ปัจฉาชาตะปัจจะโย,                                        ธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจจัย,
อาเสวะนะปัจจะโย,                                          ธรรมทีมีการเสพเป็นปัจจัย,
กัมมะปัจจะโย,                                                 ธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัย,
วิปากะปัจจะโย,                                               ธรรมทีมีวิบากเป็นปัจจัย,
อาหาระปัจจะโย,                                              ธรรมทีมีอาหารเป็นปัจจัย,
อินทรียะปัจจะโย,                                            ธรรมทีมีอินทรีย์เป็นปัจจัย,
ฌานะปัจจะโย,                                                            ธรรมทีมีฌานเป็นปัจจัย,
มัคคะปัจจะโย,                                                 ธรรมที่มีมรรคเป็นปัจจัย,
สัมปะยุตตะปัจจะโย,                                       ธรรมทีมีการประกอบเป็นปัจจัย,
วิปปะยุตตะปัจจะโย,                                       ธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัย,
อัตถิปัจจะโย,                                                   ธรรมที่มีปัจจัย,
นัตถิปัจจะโย,                                                  ธรรมที่ไม่มีปัจจัย,
วิคะตะปัจจะโย,                                               ธรรมทีมีการอยู่ปราศเป็นปัจจัย,
อะวิคะตะปัจจะโย.                                           ธรรมทีมีการอยู่ไม่ปราศเป็นปัจจัย.
บังสุกุลตาย

ไม่มีความคิดเห็น: