วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พุทธชัยมงคลถาคา


พุทธชัยมงคลถาคา
พาหุง สะหัสสะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง          พระจอมมุนีได้ชนะพญามาร ผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน
คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะ มารัง             ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อ ครีเมขละ
พร้อมด้วยเสนามาร
ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท                โห่ร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมี เป็นต้น
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง              พระจอมมุนีได้ชนะอาฬวกะยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง
โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง     ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามาร
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี
คือพระขันติ
ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ          ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัต ตะภูตัง            พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี
ทาวัคคิจัก กะมาสะนีวะ สุทารุณันตัง              เป็นช้างเมามันยิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าจักราวุธ
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท               และสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำใจคือพระเมตตา
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
อุกขิตตะขัค คะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง          พระจอมมุนีมีพระหฤทัยกระทำอิทธิปาฏิหารย์
ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมาละ วันตัง             ได้ทรงชนะโจรมีนามว่า องคุลิมาล
อันแสนจะร้ายกาจ มีฝีมือ
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน  ชิตะวา มุนินโท             ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปทางไกลถึง โยชน์
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา         พระจอมมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกา ยะมัชเฌ     ผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ โดยใช้ไม้มีลักษณะกลม
สันเตนะ โสมะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท              ให้เป็นประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสงบระงับพระหฤทัย
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ท่ามกลางหมู่ชนด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเ กตุง            พระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญา
วาทาภิโร  ปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง              ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ผู้มีอัธยาศัยในอันที่จะสละเสีย
ปัญญาปะที ปชะลิโต  ชิตะวา มุนินโท             ซึ่งความสัตย์ มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนไว้สูงดุจยอด
ตันเตชะสาภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.          ธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธี
คือรู้อัธยาศัยแล้วตรัสเทศนาด้วยเดชแห่ง
พระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
นันโท ปะนันทะ ภุชะคัง วิพุธัง มะหิธธิง         พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระ
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต          พุทธชิโนรสเนรมิตกายเป็นนาคราชไป
ทรมาณพญานาคราช
อิทธู ปะเทสะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท                ชื่อ นันโทปะนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        ด้วยวิธีทรงแนะนำการแสดงฤทธิ์แก่พระเถระ
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง          พระจอมมุนีได้ชนะพระมหาพรหม ผู้มีนามว่าท้าวพกา
พรหมมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกา ภิธานัง,           ผู้มีฤทธิ์ มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรือง
ด้วยคุณอันบริสุทธิ์
ญาณาคะเทนะ วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท            มีมืออันทิฐิที่ตนถือผิดรัดรึงตรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        ด้วยวิธีอันวิเศษ คือเทศนาญาณ
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
เอตาปิ  พุทธะชะยะ มังคะละ อัฏฐะคาถา,       นรชนใด ผู้มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี
โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที         ซึ่งพระพุทธชัยมงคล คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันๆ
หิตฺตวานะ เนกะวิวิธานิ  จุ ปัททะวานิ             นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวะอันตราย
โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ. ทั้งหลายมีประการต่างๆ เป็นเอนก
ถึงซึ่งความหลุดพ้นอันเป็นเกษมบรมสุข แล.

ไม่มีความคิดเห็น: