วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นะโมการะอัฏฐะกะ 15-8-55


นะโมการะอัฏฐะกะ
นะโม อะระหะโต                                             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน                           สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาประโยชน์อันใหญ่
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ                                  ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุด
สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ                                   ในพระศาสนานี้ ที่พระองค์ตรัสดีแล้ว
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ                                    ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน                                          ผู้มีศีล และ ทิฏฐิอันหมดจด                                        
นะโม โอมาตะยารัทธัสสะ                                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่า             
ระตะนัตตะยัสสะ                                            สาธุกังโอม(คือ .อุ.มะ)ดังนี้ให้สำเร็จประโยชน์
นะโม โอมากาตีตัสสะ                                      ขอนอบน้อม แม้แด่หมวดแห่งวัตถุ
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ                                   อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้น
นะโมการัปปภาเวนะ                                        ด้วยความประกาศ การกระทำความนอบน้อม
วิคัจฉันตุ อุปัททะวาอุปัทวะ                            ทั้งหลายจงปราศจากไป
นะโมการานุภะเวนะ                                       ด้วยอานุภาพ แห่งการกระทำความนอบน้อม
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา                                       ขอความสวัสดี จงมีทุกเมื่อ
นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา     ด้วยเดช แห่งการกระทำ ความนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น: