วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มงคลจักรวาลน้อย


มงคลจักรวาลน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ                                      ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง                         ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะ
สังฆะระตะนัง                                                 คือพุทธรัตนะ
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ                      ธรรมรัตนะ  สังฆะรัตนะ
จตุราสึติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ           ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ หมื่น พัน
ปิฏะกัตยานุภาเวนะ                                         ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก
ชินะสาวะกานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า
สัพเพ   เต  โรคา                                              สรรพโรคทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต  ภะยา                                               สรรพภัยทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต อันตะรายา                                        สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต อุปัททะวา                                         สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต ทุนนิมิตตา                                       สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต อะวะมังคะลา                                    สรรพอะวะมงคลทั้งหลายของท่าน
วินัสสันตุ                                                         จงพินาศไป
อายุวัฑฒะโก                                                   ความเจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก                                                 ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก                                                     ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก                                                 ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก                                                ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก                                               ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก                                                   ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา                                                 จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะยา เวรา                                           ทุกข์โรคภัย และเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา                                      ความโศก ศัตรู และอุปัทวะทั้งหลาย
อเนกา อันตะรายาปิ                                         ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา                                      จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง                                                ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง                               ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ                                       สิริ อายุ และ วรรณะ
โภคัง วุฑฒื จะ ยะสะวา                                   โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ                                    และอายุยืน ๑๐๐ ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต                                        และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเทพพาทั้งปวง จงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สะทา โสตถี ภวันตุ เต                                      ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ                                      ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต                                    ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
สทา โสตถึ ภะวันตุ เต                                      ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: