วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนุโมทนาวิธี สามัญญอนุโมทนาคาถา


อนุโมทนาวิธี สามัญญอนุโมทนาคาถา
ยะถา วาริวะหา ปูรา  ปะริปูเรนติ สาคะรัง,      ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด ,
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง                                    ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ ,
เปตานัง  อุปะกัปปะติ.                                     ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว  ฉันนั้น.,
อิจฉิตัง  ปัตถิตัง ตุมหัง                                    ขออิฏฐิผลที่ท่านปรารถนาแล้ว  ตั้งใจแล้ว  
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,                                   จงสำเร็จโดยฉับพลัน,
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา                                    ขอความดำหริทั้งปวงของท่าน
จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา                              จงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ,
มะณิ  โชติระโส…..      ยะถา....                        เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว,  ควรยินดี.

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ,    ความไม่ดีทั้งปวงของท่าน จงบำราศไป
มา เต ภะวัตวันตะราโย   สุขี ฑีฆายุโก  ภะวะ, ขอโรคทั้งปวงของท่าน จงหายอันตรายทั้งหลาย
อย่าได้มีแก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข และอายุยืน,
อะภิวาทะนะสีลีสสะ  นิจจัง                            ธรรม ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
 วุฑฒาปะจายิโน,จัตตาโร  ธัมมา วัฒฒันติ      ย่อมเจริญแก่ผู้ที่ยอมแพ้เป็น ผู้มีปกติกราบไหว้
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.                                   มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนิตย์

ไม่มีความคิดเห็น: