วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปุพพภาคมนการะ


ปุพพภาคนมการะ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต                  เราทั้งหลายสวดนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้เป็น
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ               พระพุทธเจ้ากันเถิด
(รับพร้อมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต                                   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต,                                                      ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ.                                          ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 ( ๓ ครั้ง)        

ไม่มีความคิดเห็น: