วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาคที่ 2 เจ็ดตำนาน 24-3-56


ภาคที่ 2 เจ็ดตำนาน
ชุมนุมเทวดา
(เจ็ดตำนานขึ้นต้นด้วย)
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง               ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตา จงแผ่ไมตรีจิต
ปริตรตานุภาโว สทา รักขะตูติ                          ด้วยคิดว่า ขออานุภาพพระปริต จงรักษาพระราชา
ผริตะวานะ เมตตัง  เมตตัง สะเมตตา ภทันตา   ผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ
อวิกขิตตะจิตตา ปริตรตัง ภะณันตุ                    พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์
                                                                          แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตร
(ต่อด้วย สัคเค)
(สิบสองตำนานขึ้นต้นด้วย)
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ                                                เทพดาในรอบจักรวาฬทั้งหลาย
อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา,                                    จงมาประชุมกัน ในสถานที่นี้,
สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ                                     จงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์ และนิพพาน
สุณันตุ  สัคคะโมกขะทัง.                                 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี.
(ต่อด้วย สัคเค)
สัคเค กาเม จะ รูเป                                           ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์
คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข                              ชั้นกามภพก็ดี  รูปภพก็ดี  และภุมมเทวดา
วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม                              ซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดเขาและหุบผา 
ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะ                                 ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน
วัตถุมหิ เขตเต,                                                ในต้นพฤกษาและป่าชัฏในเรือนและไร่นาก็ดี
ภุมมา จายันตุ เทวา                                          เทพยดาทั้งหลายซึ่งสถิตตามภาคพื้นดิน
ชะละถะละวิสะเม                                              รวมถึงยักษ์คนธรรพ์ นาค
ยักขะคันธัพพะ  นาคา,                                   ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำบนบก และที่อันไม่เรียบราบก็ดี
ติฏฐันตา สันติเก ยัง                                        อันอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ 
มุนิวะระวะจะนัง                                             คำใดเป็นคำสั่งสอนของจอมพระมุนี 
สาธะโว เม สุณันตุ.                                         ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงตั้งใจสดับฟังคำนั้น.
ธัมมัสสะวะนะกาโล                                         ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
อะยัมภะทันตา,                                                กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม,           
ธัมมัสสะวะนะกาโล                                         ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
อะยัมภะทันตา,                                                กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม,
ธัมมัสสะวะนะกาโล                                         ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย
อะยัมภะทันตา.                                                กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม,

ไม่มีความคิดเห็น: