วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ระตะนะสูตร 24-3-56


ระตะนะสูตร
ยานีธะ ภูตานิ สมาคะนาติ                               หมู่ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในนครนี้
ภูมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข                         ก็ดี เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี
สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภวันตุ                           ขอหมู่ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้ดีใจ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง                      และจงฟังภาษิตโดยเคารพ
ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ                         เพราะเหตุนั้นแล ท่านภูตทั้งปวง จงตั้งใจฟัง
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ                    กระทำไมตรีจิต ในหมู่มนุษยชาติประชุมชน
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เว พะลิง                  มนุษย์เหล่าใด ย่อมสังเวยทั้งกลางวันกลางคืน
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา                    เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท
รักษาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา                         ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ อันใดอันหนึ่ง ในโลกนี้หรือ
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง                       โลกอื่น  หรือรัตนะอันใด อันประณีตในสวรรค์
นะ โน สะมัง อัตถิ ตถาคเตน                           รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้ามีมีเลย
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง                        แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปณีตัง                          พระศากยมุนีเจ้า  มีพระหฤทัยดำรงมั่นได้บรรลุธรรม
ยะทัชชะคา สักยะมุนี สะมาหิโต                      อันใดเป็นที่สิ้นกิเลส เป็นอมฤตธรรมอันประณีต
นะ เตนะ  ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ                     สิ่งไรๆ เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปณีตัง                           แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ยัมพุทธะเสฏโฐ                                               พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้ว
ปริวัณณยี สุจิง                                                 ซึ่งสมาธิอันใด ว่าเป็นธรรมอันสะอาด
สมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ                             บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวซึ่งสมาธิอันใด ว่าให้ผล
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ                   โดยลำดับสมาธิอื่น เสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปณีตัง                           แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมี
เย ปัคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปสัตถา                     บุคคลเหล่าใด จำพวก คู่  อันสัตบุรุษทั้งหลาย
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ                             สรรเสริญแล้ว บุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้น
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา                   เป็นสาวกของพระสุคต ควรแก่ทักษิณาทาน
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ                           ทานทั้งหลาย อันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมาก 
อิทัมปิ สังเฆ ระนะนัง ปณีตัง                          แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจน สุวัตถิ โหตุ                              ด้วยคำสัตย์นี้ ความสวัสดีจงมี
เย สุปปะจิตตา มะนะสา ทัฬเหนะ                   พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่าใด ในศาสนาพระโคดมเจ้า
นิกกามิโน โคตะมะสาสนัมหิ                            ประกอบดีแล้ว มีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไปแล้ว
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ                       พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา                     ถึงพระอรหัตผลที่ควรถึง หยั่งเข้าสู่พระนิพพาน
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง                           ได้ซึ่งความดับกิเลส โดยเปล่าๆ แล้วเสวยผลอยู่
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา                      ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
จตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย                         เสาเขื่อนลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุ ๔ ทิศ ฉันใด
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ                            ผู้ใด เล็งเห็นอริยส้จทั้งหลาย เรารียกผู้นั้นว่า
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ                 เป็นสัตบุรุษไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม อุปมาฉันนั้น
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง                           แม้อันนี้ เป็นรตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
เย อริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ                             พระโสดาบันจำพวกใด กระทำให้แจ้งอยู่ ซึ่งอริยสัจ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ                             ทั้งหลาย อันพระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงดีแล้ว
กัญจาปิ เต โหนติ         ภุสัปปะมัตตา              พระโสดาบันจำพวกนั้น ยังเป็นผู้ประมาทก็ดี
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ                        ถึงกระนั้น ท่านย่อมไม่ถือเอาภพที่ (คือเกิดอีก
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง                           อย่างมาก ชาติ)แม้อันนี้ เป็นรัตนอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมี
สหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ                      สังโยชน์สามประการคือสักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ตยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ                           สีลัพพตปรามาส อันใด ซึ่งเป็นกิเลสผูกสัตว์ไว้ในภพ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ                               อันหนึ่งยังมีอยู่ ธรรมเหล่านั้น อันพระโสดาบัน
สีลัพพะตัง ว่าปิ ยะทัตถิ กิญจิ                         ละได้แล้ว พร้อมด้วยทัสสนะสมบัติ
คือ โสดาปัตติมรรคทีเดียว
จตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต                           อนึ่ง พระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง          
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง                        ไม่อาจะเพื่อจะกระทำอภิฐานทั้ง
(คืออนันตริยกรรม และการเข้ารีต)
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปณี่ตัง                           แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ  ปาปะกัง                  พระโสดาบันนั้น ยังกระทำความผิดเล็กน้อยทางกาย
กาเยนะ วาจาย อุทะ เจตะสา วา                                   วาจาหรือใจได้บ้าง (เพราะความพลั้งพลาด)
อภัพโพ โส ตัสสะ ปฏิจฉะทายะ                      เมื่อทำแล้วท่านเปิดเผย ไม่ปกปิดความผิดนั้นไว้
อภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา                    ความที่บุคคลผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้ว
เป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้นี้ อันเราตถาคตกล่าวแล้ว
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง                           แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสคคัคเค                    พุ่มไม้ในป่า มียอดอันบานแล้วในเดือนต้นคิมหะ
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสสิงคิมเห                      แห่งคิมหฤดู ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรง
ตถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ                        แสดงพระธรรมให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์แก่
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ                      สัตว์ทั้งหลาย มีอุปมาฉันนั้น
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง                        แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสจงมี
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร                    พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ                    ประทานธรรมอันประเสริฐ นำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐ
เป็นผู้ลบล้น ได้ทรงแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปณีตัง                          แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง                  กรรมเก่า ของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง                           กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี
เต ขีณะพีชา อวิรุฬหิฉันทา                             พระอริยบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป
นิพพันติ  ธีรา ยะถายัมปะทีโป                                    พระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว
มีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญา
ย่อมปรินิพพาน เหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้น
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง                         แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ                             ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในพระนครก็ดี
ภุมมานิ ยา ยานิวะ อันตะลิกเข                         เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจง
ตะถาคะตัง เทวะมนุสสะปูชิตัง                       นมัสการพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดา
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ                        และมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ                             ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในพระนครก็ดี
ภุมมานิ ยา ยานิวะ อันตะลิกเข                         เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจง
ตะถาคะตัง เทวะมนุสสะปูชิตัง                       นมัสการพระธรรมผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดา
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ                         และมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ                             ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในพระนครก็ดี
ภุมมานิ ยา ยานิวะ อันตะลิกเข                         เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจง
ตะถาคะตัง เทวะมนุสสะปูชิตัง                       นมัสการพระสงฆ์ผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดา
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ                         และมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี

ไม่มีความคิดเห็น: