วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พระสูตรต่างๆ มงคลจักรวาลใหญ่


พระสูตรต่างๆ   
มงคลจักรวาลใหญ่
สิริติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณา    ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสะลักษณะ ๓๒ ประการ
ปะระมิตะปุญญาธิการัสสะ                             แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ                       ผู้มีบุญญธิการอันกำหนดมิได้ ด้วยพระฤทธิอันใหญ่
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ    และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ 
ทะวัตติงสะมหาปุริสะลักขะณานุภาเวน         พระปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้ พระเดช
และ พระชัย ผู้สามารถในอันห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย
อะสีตะยานุพะยัญชะนานุภาเวนะ                  ด้วยอานุภาพแห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐
 อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ              ด้วยอานุภาพ แห่งมงคล ๑๐๘ ประการ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ                             ด้วยอานุภาพ แห่งพระรัสมีพรรณ ประการ
เกตุมาลานุภาเวนะ                                          ด้วยอานุภาพ  แห่งพระเกตุมาลา
ทะสะปาระมิตานุภาเวน                                  ด้วยอนุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ
ทะสะอุประปาระมิตานุภาเวนะ                      ด้วยอานุภาพ แห่งพระอุปบารมี ๑๐ ประการ
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตตานุภาเวนะ          ด้วยอานภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ                           ด้วยอานุภาพแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา
พุทธานุภาเวนะ                                               ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ
ธัมมานุภาเวนะ                                               ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ
สังฆานุภาเวนะ                                               ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ
เตชานุภาเวนะ                                                 ด้วยอานุภาพ แห่งพระเดช
อิทธานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพ แห่งพระฤทธิ์
พลานุภาเวนะ                                                  ด้วยอำนาจแห่ง พระกำลัง
เญยยะธัมมานุภาเวนะ                                     ด้วยอำนาจแห่ง พระเญยยธรรม
จตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ         ด้ายอานุภาพ แห่ง พระธรรมขันธ์ หมื่น พัน
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ                    ด้วยอานุภาพ แห่งโลกุตตรธรรม ประการ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ                               ด้วยอานุภาพ แห่งพระอริยมรรคมีองค์ ประการ
อัฏฐะสมาปัตติยานุภาเวนะ                            ด้วยอานุภาพแห่งพระสมาบัติ ประการ
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ                                   ด้วยอำนาจแห่งพระอภิญญา ประการ
จตุสัจจะญาณานุภาเวนะ                                 ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ                           ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ                           ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
เมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ               ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา
สัพพะปริตรตานุภาเวนะ                                พระอุเบกขา ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ                   ด้วยอานภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย (ที่กล่าว
ตุยหัง สัพพะโรคคะโสกุปัททะวะทุกขะ          มานี้) แม้เหล่าโรค โสกะ อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส
โทมะนัสสุปา   ยาสาปิ วินัสสันตุ                    อุปายาส ทั้งปวง ของท่านจงสูญสิ้นไป
สัพพะอันตรายาปิ วินัสสันตุ                           แม้อันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป
สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ                 สรรพความดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ         ความเป็นผู้มีอายุยืน จงมีแก่ท่าน
สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา                                ท่านจงเป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ สิ้น ๑๐๐ ปี
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา                    เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ และ
มหาสมุททะอารักขะกา เทวดตา สทา              บรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคา มหาสมุทร
ตุมเห อนุรักขันตุ                                             จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ                      ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่านขอเทพดาทั้งปวง
สัพพะเทวะตา                                                 จงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สทา โสตถี ภะวันตุ เต            ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดี
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวตา            ทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สทา โสตถี ภะวีนตุ เต ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมเจ้า ขอความสวัสดี
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตาทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สทา โสตถี ภะวันตุ เต            ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆเจ้า ขอความสวัสดี
ทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: