วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขันธปริตร 15-8-55

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=4333.0
เสียงสวดขันธปริตร
ขันธปริตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง                                         ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลาย
สกุลวิรูปักข์ด้วย
เมตตัง เอราปะเถหิ เม                                      ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลาย
สกุลเอราบถด้วย
ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง                                   ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลาย
สกุลฉัพยาบุตรด้วย
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ                          ความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลาย
สกุลกัณหาโคตมด้วย
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง                                     ความเป็นมิตรทั้งหลายของเราจงมีกับ
สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วย
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม                                      ความเป็นมิตรทั้งหลายของเราจงมี
กับสัตว์ที่มี เท้าด้วย
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง                                   ความเป็นมิตรทั้งหลายของเราจงมี
กับสัตว์ที่มี เท้าด้วย
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม                                  ความเป็นมิตรทั้งหลายของเราจงมีกับ
สัตว์ทั้งหลายทีมีเท้ามากด้วย
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ                                    สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก                                     สัตว์ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ                                   สัตว์ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา
มา มัง หิงสิ พหุปปะโท                                    สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา                               ขอสรรพสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา                                     ที่เกิดมาแล้วทั้งหมดโดยสี้นเชิงด้วย
สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ                                    จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด
มากิญจิ ปาปะมาคะมา                                     โทษลามกไรๆ อย่างได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น
อัปปะมาโณ พุทโธ                                           พระพุทธเจ้าทรงคุณไม่มีประมาณ
อัปปะมาโณ ธัมโม                                            พระธรรมทรงคุณไม่มีประมาณ
อัปปะมาโณ สังโฆ                                           พระสงฆ์ ทรงคุณไม่มีประมาณ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ                           สัตว์เลี้อยคลานทั้งหลายคือ งู แมลงป่อง
อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที                                    ตะเข็บ ตะขาบ
อุณณนาภี สะระพู มิสิกา                                  แมลงมุม ตุ๊กแก หนู เหล่านี้
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา                     ล้วนมีความรักษาอันเรากระทำแล้ว ความป้องกันอัน
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ                                        ประมาณ (ไม่มากเหมือนคุณพระรัตนตรัย)
เรากระทำแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย
โสหัง นะโม ภะคะวะโต                                   เรากระทำการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่
นะโม สันตันนัง สัมาสัมพุทธานังฯ                 ทำการนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
๗ พระองค์อยู่

ไม่มีความคิดเห็น: