วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระตะนะสูตร ๒ 15-8-55


กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ  ปาปะกัง                  พระโสดาบันนั้น ยังกระทำความผิดเล็กน้อยทางกาย
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา                          วาจาหรือใจได้บ้าง (เพราะความพลั้งพลาด)
อภัพโพ โส ตัสสะ ปฏิจฉะทายะ                      เมื่อทำแล้วท่านเปิดเผย ไม่ปกปิดความผิดนั้นไว้
อภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา                    ความที่บุคคลผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้ว
เป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้นี้ อันเราตถาคตกล่าวแล้ว
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปณีตัง                           แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสคคัคเค                    พุ่มไม้ในป่า มียอดอันบานแล้วในเดือนต้นคิมหะ
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสสิงคิมเห                      แห่งคิมหฤดู ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรง
ตถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ                        แสดงพระธรรมให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์แก่
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ                      สัตว์ทั้งหลาย มีอุปมาฉันนั้น
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง                        แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสจงมี
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร                    พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ                    ประทานธรรมอันประเสริฐ นำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐ
เป็นผู้ลบล้น ได้ทรงแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปณีตัง                          แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง                  กรรมเก่า ของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง                           กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี
เต ขีณะพีชา อวิรุฬหิฉันทา                             พระอริยบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป
นิพพันติ  ธีรา ยะถายัมปะทีโป                                    พระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว
มีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญา
ย่อมปรินิพพาน เหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้น
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง                         แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ                            ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ                             ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในพระนครก็ดี
ภุมมานิ ยา ยานิวะ อันตะลิกเข                         เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจง
ตะถาคะตัง เทวะมนุสสะปูชิตัง                       นมัสการพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดา
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ                        และมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ                             ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในพระนครก็ดี
ภุมมานิ ยา ยานิวะ อันตะลิกเข                         เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจง
ตะถาคะตัง เทวะมนุสสะปูชิตัง                       นมัสการพระธรรมผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดา
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ                         และมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ                             ภูตประจำถิ่นเหล่าใด ประชุมกันแล้วในพระนครก็ดี
ภุมมานิ ยา ยานิวะ อันตะลิกเข                         เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจง
ตะถาคะตัง เทวะมนุสสะปูชิตัง                       นมัสการพระสงฆ์ผู้มาแล้วอย่างนั้น ผู้อันเทวดา
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ                         และมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี

ไม่มีความคิดเห็น: