วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อานาปานสติ 1


อานาปานสติ
กถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ                                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมพิจารณา
กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ                               เห็นกายในกายเนืองๆ อยู่อย่างไรเล่า?
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ                                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อะรัญญะคะโต วา                                            ไปแล้วสู่ป่าก็ดี
รุกขะมูละคะโต วา                                           ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ดี
สุญญาคาระคะโต วา                                        ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ดี
นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิตฺวา                             นั่งคู้บรรลังก์ (ขัดสมาธิ)
อุชุง กายัง ปะณิธายะ                                       ตั้งกายให้ตรง
ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปตฺวา                         ดำรงสติเฉพาะหน้า
1 โส สะโต วะ อัสสะสะติ                                 เธอย่อมมีสติหายใจเข้า
2 สะโต ปัสสะสะติ                                           ย่อมมีสติหายใจออก
3 ทีฆัง วา อัสสะสันโต                                     เมื่อหายใจเข้ายาว
ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ                            ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว
4 ทีฆัง วา ปัสสะสันโต                                                หรือเมื่อหายใจออกยาว
ทีฆัง ปัสสะสามีติ  ปะชานาติ                          ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกยาว
5 รัสสัง วา อัสสะสันโต                                    เมื่อหายใจเข้าสั้น
รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ                           ก็รู้ชัดว่าเราหาใจเข้าสั้น
6 รัสสัง วา ปัสสะสันโต                                   หรือเมื่อหายใจออกสั้น
รัสสัง ปัสสะสามีติ  ปะชานาติ                         ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
7 สัพพะกายะปะฏิสังเวที                                ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลม
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ                                    หายใจทั้งปวง หายใจเข้า
8 สัพพะกายะปะฏิสังเวที                                ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้
ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ                                   ตลอดกองลมหายใจทั้งปวง หายใจออก
9 ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง                            ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ                                    (คือลมอัสสาสะปัสสาสะ  หายใจเข้า
10 ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง                          ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร
ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ                                   หายใจออก

ไม่มีความคิดเห็น: