วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สิงคาลสูตร 6


 จัตตาโรเม คะหะปะติปุตเต                              ดูก่อนคฤหบดีบุตร มิตร จำพวกเหล่านี้
มิตตา สุหะทา เวทิตัพพา                                 ท่านพึงรู้ว่า เป็นมิตรมีใจดี      
อุปการะโก มิตโต                                             คือมิตรอุปการะ
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            ท่านพึงรู้ว่า เป็นมิตรมีใจดี      
สะมานะสุขะทุกโข มิตโต                                 มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            ท่านพึงรู้ว่าเป็นมิตรมีใจดี
อัตถักขายี มิตโต                                              มิตรบอกประโยชน์ให้
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            ท่านพึงรู้ว่าเป็นมิตรมีใจดี
อะนุกัมปะโก มิตโต                                          มิตรมีความเอ็นดู
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            ท่านพึงรู้ว่าเป็นมิตรมีใจดี
จะตูหิ โข คะหะปะติปุตตะ                              ดูก่อนคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ
ฐาเนหิ อุปะกาโร มิตโต                                    ท่านพึงรู้ว่ามีใจดี
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            โดยสถาน อย่าง
ปะมัตตัง รักขะติ                                              คือรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วอย่าง
ปะมัตตัสสะ สาปะเตยยัง รักขะติ                     รักษาสมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วอย่าง
ภีตัสสะ ปะฏิสะระณัง โหติ                              เมื่อเพื่อนมีภัยเป็นทีพึ่งได้อย่าง
อุปปันเนสุ กิจเจสุ กะระณีเยสุ                          เมื่อกิจจำต้องทำเกิดขึ้นแล้ว
ตัทุทิคุณัง โภคัง อะนุปปะเทติ                         ย่อมเพิ่มโภคทรัพย์ เท่าจำนวนนั้นอย่าง
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ                               ดูก่อนคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ
จะตูหิ ฐาเนหิ อุปะกาโร                                    ท่านพึงรู้ว่ามีใจดี
มิตโต สุหะโท เวทิตัพโพ.                                 โดยสถาน อย่าง เหล่านี้แล
จะตูหิ โข คะหะปะติปุตตะ                              ดูก่อนคฤหบดีบุตร มีตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ฐาเนหิ สะมานะสุขะทุกโข                               ท่านพึงรู้ว่ามีใจดี
มิตโต สุหะโท เวทิตัพโพ                                  โดยสถาน อย่าง คือ
คุยหะมัสสะ อาจิกขะติ                                     บอกความลับที่จะต้องซ่อนของตนแก่เพื่อนตนอย่าง
คุยหะมัสสะ ปะริคุยหะติ                                 ปิดความลับที่จะต้องซ่อนของเพื่อนอย่าง
อาปะทาสุ นะ วิชะหะติ                                    ไม่ละทิ้งในยามอันตรายอย่าง
ชีวิตัมปิสสะ อัตถายะ ปะริจจัตตัง โหติ           แม้ชีวิตก็ยอมสละให้ เพื่อประโยชน์แก่เพือนได้อย่าง
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ                               ดูก่อนคฤหบดีบุตร
จะตูหิ ฐาเนิ สะมานะสุขะทุกโข                       มิตรบอกประโยชน์ให้
มิตโต สุหะโท เวทิตัพโพ.                                 ท่านพึงรู้ว่ามีใจดีด้วยสถาน อย่าง เหล่านี้แล
จะตูหิ โข คะหะปะติปุตตะ                              ดูก่อนคฤหบดีบุตร มิตรบอกประโยชน์ให้
ฐาเนหิ อัตถักขายี มิตโต                                   ท่านพึงรู้ว่ามีใจดี
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            โดยสถาน อย่าง  คือ
ปาปา นิวาเรติ                                                  ห้ามจากความชั่วอย่าง
กัลยาเณ นิเวเสติ                                              ให้ตั้งอยู่ในความดีงามอย่าง                                     
อัสสุตัง สาเวติ                                                 ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอย่าง
สัคคัสสะ มัคคัง อาจิกขะติ                               บอกทางสวรรค์ให้อย่าง
อิเมหิ ดข คะหะปะติปุตตะ                              ดูก่อนคฤหบดีบุตร
จะตูหิ ฐาเนหิ อะตุถักขายี                                มิตรบอกประโยชน์ให้ ท่านพึงรู้ว่ามีใจดี
มิตโต สุหะโท เวทิตัพโพ.                                 โดยสถาน อย่างนี้แล
จะตูหิ โข คะหะปะติปุตตะ                              ดูก่อนคฤหบดีบุตร
ฐาเนหิ อะนุกัมปะโก มิตโต                              มิตรมีความเอ็นดู 
สุหะโท เวทิตัพโพ                                            ท่านพึงรู้ว่ามีใจดีโดยสถาน อย่าง คือ
อะภะเวนัสสะ นะ นันทะติ                               ไม่ยินดีเพราะความเสื่อมเสียของเพื่อนอย่าง
ภะเวนัสสะ นันทะติ                                         ยินดีเพราะความเจริญของเพื่อนอย่าง
อะวัณณัง ภะณะมานัง นิวาเรติ                        ห้ามคนที่กล่าวโทษของเพื่อนอย่าง
วัณณัง ภะณะมานัง ปะสังสะติ                        สรรเสริญคนที่กล่าวสรรเสริญเพื่อนอย่าง๑
อิเมหิ โข คะหะปะติปุตตะ                               ดูก่อนคฤหบดีบุตร มิตรมีความเอ็นดุ
จะตูหิ ฐาเนหิ อะนุกัมปะโก                              ท่านพึงรู้ว่ามีใจดี
มิตโต สุหะโท เวทิตัพโพติ.                              โดยสถาน อย่าง เหล่านี้แล

ไม่มีความคิดเห็น: