วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๘


อะถาคู สะหะภู เทวา                                        อนึ่ง เทพดาทั้งหลาย ชื่อสหภูก็มา
ชะละมัคคิสิขาริวะ                                           รุ่งเรืองดุจเปลวประทีป
อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ                                    ชื่ออริฏฐกะและชื่อโรชะก็มา
อุมมาปุปผะนิภาสิโน                                       มีรัศมีแห่งดอกผักตบ
วะรุณา สะหะธัมมา จะ                                    ชื่อวรุณะ และชื่อสหธรรม
อัจจุตา จะ อะเนชะกา                                      ชื่ออัจจุตะ และชื่ออเนชกะ
สุเลยยะรุจิรา อาคู                                            ชื่อสุเลยยรุจิระก็มา
อาคู วาสะวะเนสิโน                                         ชื่อวาเสวเนสิน ก็มา
ทะเสเต ทะสะธา กายา                                     หมู่แห่งเทพดาทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ตั้งอยู่แล้วโดย
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  ส่วน ๑๐ล้วนรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย
สะมานา มะหาสะมานา                                    เทพดาทั้งหลาย ชื่อสมานะ ชือ มหาสมานะ
มานุสา มานุสุตตะมา                                       ชื่อมานุสะ มานุสุตตมะ
ขิฑฑทปะทูสิกา อาคู                                       ชื่อขิฑฑาปทูสิกะ ก็มา
อาคู มโนปะทูสิกา                                            ชื่อมโนปทูสิกะ ก็มา
อะถาคู หะระโย เทวา                                       อนึ่ง เทพดาทั้งหลาย ชื่อหรยะ ก็มา
เย จะ โลหิตะวาสิโน                                         เทพดาซื่งชื่อโลหิตวาสี ก็มา
ปาระคา มหาปาระคา                                       เทพดาทั้งหลาย ชื่อ ปารคะ ชื่อมหาปารคะ 
อาคู เทวา ยะสัสสิโน                                        ผู้มียศ ก็มา
ทะเสเต ทะสะธา กายา                                     หมู่แห่งเทพดาทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ ตั้งอยู่แล้วโดย
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  ส่วน ๑๐ล้วนรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
อิทธิมันโน ชุติมันโน                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น: