วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๙


สุกกา กะรุมหา อะรุณา                                     เทพดาทั้งหลาย ชื่อสุกกะ ชื่อกรุมหะ ชื่อ อรุณะ
อาคู เวฆะนะสา สะหะ                                     ชื่อเวฆนสะ ก็มาด้วยกัน
โอทาตะคัยหา ปาโมกขา                                  เทพดาทั้งหลาย ชื่อ โอทาตคัยหะ ผู้เป็นห้วหน้า
อาคู เทวา วิจักขะณา                                        ชื่อวิจักขณะ ก็มา
สะทามัตตา หาระคะชา                                    ชื่อสทามัตตะ ชื่อหารคชะ
มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน                                    และชื่อมัสสกะ ผู้มียศ ก็มา
ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน                                  ปชุนนเทพบุตร
โย ทิสา อะภิวัสสะติ                                         ซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศ ก็มา
ทะเสเต ทะสะธา กายา                                     หมู่แห่งเทพดาทั้งหมด ๑๐ เหล่านี้ ตั้งอยู่แล้ว
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  โดยส่วน ๑๐ล้วนมีรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทมานา อะภิกกามุง                                      ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย
เขมิยา ตุสิตา ยามา                                           เทพดาทั้งหลาย ชื่อเขมิยะ ชื่อตุสิตะ ชื่อยามะ
กัฏฐกา จะ ยะสัสสิโน                                       และชื่อกัฏฐกะ มียศ
ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา                                    ชื่อลัมพิตกะ ลามเสฏฐะ
โชตินามา จะ อาสะวา                                      ชื่อโชตินามะ และชื่ออาสวะ
นิมมานะระติโน อาคู                                        ชื่อนิมมานรดี ก็มา
อะถาคู ปะระนิมมิตา                                       อนึ่ง เทพดาทั้งหลาย ชื่อ ปรนิมมิตะ ก็มา
ทะเสเต ทะสะธา กายา                                     หมู่แห่งเทพดาทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ ตั้งอยู่แล้ว
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  โดยส่วน ๑๐ล้วนมีรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสสิโน                                 มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น: