วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๑๐


สัฏเฐเต เทวดนิกายา                                        หมู่เทพดาทั้งหลาย ๖๐ นี้
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  ล้วนมีรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
นามันวะเยน อาคุญฉุง                                     มาแล้วโดยกำหนดชื่อ
เย จัญเญ สะทิสา สะหะ                                   เทพดาทั้งหลายเหล่าอื่นนั้น ก็มาพร้อมกัน ด้วยคิดว่า
ปะวัตถะชาติมักขีลัง                                        เราทั้งหลาย จักเห็นพระนาคผู้ปราศจากชาติ ผู้ไม่มี
โอฆติณณะมะนาสะวัง                                     กิเลสดุจตาปู ผู้มีโอฆะอันข้ามได้แล้ว ผู้ไม่มีอาสวะ
ทักะเขโมฆะตะรัง นาคัง                                  ผู้พ้นจากโอฆะ
จันทังวะ อะสิตาติตัง                                       ผู้ล่วงกรรมดำ คืออกุศลได้แล้ว ดุจพระจันทร์
พ้นจากเมฆพลาหก ฉะนั้น
สุพระหะมา ปะระมัตโต จะ                            สุพรหมกับประมัตตพรหม เป็นบุตร
ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ                                    ของท่านผู้มีฤทธิก็มาด้วย
สันนังกุมาโร ติสโส จะ                                     สันนังกุมารพรหมกับติสสพรหม
โสปาคะ สะมิตัง วะนัง                                    แม้ก็เข้าสู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย
สะหัสสพะระหะมะโลกานัง                             ท้าวมหาพรหม
มะหาพะระหะมาภิติฏฐะติ                               ย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่ง
อุปปันโน ชุติมันโต                                          บังเกิดแล้วในพรหมโลก มีอานุภาพ
ภิสะมากาโย ยะสัสสิ โส                                   มีกายใหญ่โต มียศ ก็มา
ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู                                   พรหมทั้งหลาย ๑๐ เป็นอิสระในพวกพรหม
ปัจเจกะวะสวัตติโน                                         พันหนึ่งๆ นั้น ก็มามีอำนาจอันเป็นไปต่างๆ กัน
เตสัญจะ มัชฌดต อาคา                                   มหาพรหมนั้น ชื่อหาริตะ อันบริวารแวดล้อมแล้ว
หาริโต ปะริวาริโต                                            มาในท่ามกลางแห่งพรหมทั้งหลายเหล่านั้น
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต                                  มารเสนา ได้เห็นพวกเทวดาพร้อมด้วยพระอินทร์
สินเท เทเว สะพะระหะมะเก                            พระพรหมทั้งหมดนั้น
มาระเสนา อะภิกกามิ                                       ก็มาด้วย          
ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง                                 แล้วกล่าวว่า ท่านจงดูความเขลาของพวกข้าศึก         
เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ                                 พญามารจึงกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงมาจับเทวดา
ราเคนะ พันธะมัตถุ โว                                     เหล่านี้ผูกไว้
สะมันตา ปะริวาเรถะ                                       ผูกด้วยราคะ จึงมีแก่ท่านทั้งหลาย
มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง                                  ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยใครๆ ไป
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน                                       พญามาร บังคับเสนามาร
กัณหะเสนัง อะเปสะยิ                                      ในที่ประชุมนั้น ดังนี้
ปาณินา ตะสะมาหัจจะ                                    แล้วตบแผ่นดินด้วยฝ่ามือ
สะรัง กัตฺวานะ เภระวัง                                    กระทำเสียงน่ากลัว
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ                                    เหมือนมหาเมฆยังในให้ตก
ถะนะยันโต สะวิชชุโก                                     คำรามอยู่ เป็นไปกับด้วยฟ้าแลบ
ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ                                      ในกาลนั้น พญามารนั้นไม่ยังใคร
สังกุทโธ อะสะยังวะเส                                     ให้เป็นไปในอำนาจได้เสียใจกลับ

ไม่มีความคิดเห็น: