วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๑๑


ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ                              พระศาสดาผู้มีดวงตา พิจารณาแล้ว
วะวักขิตฺวานะ จุกขุมา                                     ทราบเหตุนั้นทั้งสิ้นแต่นั้น
ตะโต อามันตะยิ สัตถา                                                จีงตรัสเรียก
สาวะเก สาสะเน ระเต                                      ซึ่งสาวกทั้งหลาย ผู้ยินดีแล้วในพระศาสนาว่า
มาระเสนา อะภิกกันตา                         ภิกษุทั้งหลาย มารเสนามา
เต วิชานาถะ ภิกขะโว                                      ท่านทั้งหลายจงรู้จักเขา
เต จะ อาตุปปะมะกะรุง                                    ภิกษุเหล่านั้น สดับพุทธศาสน์แล้ว ได้กระทำ
สุตฺวา พุทธัสสะ สาสะนัง                                 ความเพียรเจริญทิพจักษุญาณเห็นแล้ว
วีตะราเคหิ ปักกามุง                                         มารเสนา ได้หลีกไปจากภิกษุทั้งหลายผู้ปราศจากราคะ
เนสัง โบมัมปิ อิญชะยุง                                    ไม่ยังแม้โลมชาติของท่านให้หวั่นไหวได้
สัพเพ วิชิตะสังคามา                                       (พญามารกล่าวสรรเสริญว่า)
ภะยาตีตา ยะสัสสิโน                                        พระสาวกทั้งหลายของพระองค์ทั้งหมด
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ                                        มีสงครามชนะแล้ว ล่วงความกลัวเสียได้
สาวะกา เต ขะเนสุตาติ.                                    มียศปรากฏแล้วในประชุมชน บันเทิงอยู่กับ
ด้วยพระอริยะผู้เกิดแล้วในพระศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น: