วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๗


อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ                                เทพดาทั้งหลายชื่ออาโปด้วย ชื่อปฐวีด้วย
เตโช วาโย ตะทาคะมุง                                     ชื่อเตโชด้วย ชื่อวาโย ด้วย ก็มาในกาลนั้น
วะรุณา วารุณา เทวา                                        เทพดาทั้งหลาย ชื่อวรุณะด้วย ชื่อวารุณะด้วย
โสโม จะ ยะสะสา สะหะ                                   ชื่อโสมะ และชื่อยสะ ก็มาด้วยกัน
เมตตากรุณากายิกา                                          เทพดาทั้งหลาย ผู้บังเกิดแล้วด้วยเมตตาฌาน
อาคู เทวา ยะสัสสิโน                                        ผู้มียศก็มา
ทะเสเต ทะสะธา กายา                                     พวกแห่งเทพดาทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ ตั้งอยู่แล้วโดย
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  ส่วน ๑๐ล้วนมีรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
วัณณะวันโน ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย
เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ                               เทพดาทั้งหลาย ชื่อเวณฑูด้วย ชือ สหลีด้วย
อะสะมา จะ ทุเว ยะมา                                     ชื่ออสมาด้วย ชื่อยมด้วย ทั้ง พวกก็มา
จันทัสสูปนิสา เทวา                                         เทพดาทั้งหลายผู้อาศัยพระจันทร์
จันทะมาคู ปุรักขิตา                                         กระทำพระจันทร์ไว้เบื้องหน้าก็มา
สุริยัสสูปะนิสา เทวา                                        เทพดาทั้งหลายผู้อาศัยพระอาทิตย์
สุริยะมาคู ปุรักขิตา                                          กระทำพระอาทิตย์ไว้เบื้องหน้าก็มา
นักขัตตานิ ปุรักขิตฺวา                                      เทพดาทั้งหลาย กระทำนักษัตรฤกษ์ทั้งหลายไว้
อาคู มันทะพะลาหะกา                                     เบื้องหน้าก็มา มันทพะลาหะเทพดาทั้งหลายก็มา
วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ                                                แม้ท้าวสักกวาสวะปุรินททะ ผู้ประเสริฐกว่า
สักโก ปาคะ ปรินทะโท                                                อสุรเทพดาทั้งหลายก็เสด็จมา
ทะเสเต ทะสะธา กายา                                     หมู่แห่งเทพดาทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ ตั้งอยู่แล้วโดย
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน                                  ส่วน ๑๐ล้วนมีรัศมีต่างๆ กันทั้งหมด
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง มะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น: