วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนา ๗


โพชฌงคปัพพะ                                               ข้อกำหนดด้วยโพชฌงค์
ปุนะ ะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ                             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุ
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                          ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
สัตตะสุ โพชฌังเคสุ                                         โพชฌงค์ (องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ อย่าง)
กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ                                    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรภิกษุ
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                          ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
สัตตะสุ โพชฌังเคสุ                                         คือโพชฌงค์
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ                                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
1 สันตัง วา อัชฌัตตัง                                      อนึ่ง เมื่อสติสัมโพชฌงค์
( องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ คือ สติ)
สติสัมโพชฌังคัง                                             มี ณ ภายในจิต
อัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์มี
สติสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                          ณ ภายในจิตของเรา
อะสันตัง วา อัชฌัตตัง สะติสัมโพชฌังคัง       หรือ เมื่อสติสัมโพชฌงค์ไมมี ภายในจิตของเรา
นัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มี
สะติสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                                    ณ ภายในจิตของเรา
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ                                 อนึ่ง สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้น
สะติสัมโพชฌังคัสสะ อุปปาโท โหติ                ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ยะถาจะ อุปปันนัสสะ สะติสัมโพชฌังคัสสะ   อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวะนาปาริปูริ โหติ                                        ย่อมเป็นไปด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
2 สันตัง วา อัชฌัตตัง                                      อนึ่ง เมื่อธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์
( องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง                              คือเลือกเฟ้นธรรม)       มี ภายในจิต
อัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ           มี ภายในจิตของเรา
อะสันตัง วา อัชฌัตตัง                                     หรือ เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ไมมี
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง                              ณ ภายในจิตของเรา
นัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่าธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ           ไม่มี ภายในจิตของเรา
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ                                 อนึ่ง ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้น
ธัมมวิจะยะสัมโพชฌังคัสสะ อุปปาโท โหติ     ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ยะถาจะ อุปปันนัสสะ                                      อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัสสะ                         ของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวะนาปาริปูริ โหติ                                        ย่อมเป็นไปด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: