วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนา ๘


3 สันตัง วา อัชฌัตตัง                                      อนึ่ง เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์
วิริยะสัมโพชฌังคัง                                          ( องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ คือ ความเพียร)
มี ภายในจิต
อัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่า วิริยสัมโพชฌงค์มี
วิริยะสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                       ณ ภายในจิตของเรา
อะสันตัง วา อัชฌัตตัง วิริยะสัมโพชฌังคัง      หรือ เมื่อวิริยสัมโพชฌงค์ไม่มี ภายในจิตของเรา
นัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่าวิริยสัมโพชฌงค์ไม่มี
วิริยะสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                       ณ ภายในจิตของเรา
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ                                 อนึ่ง วิริยสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้น
วิริยะสัมโพชฌังคัสสะ อุปปาโท โหติ              ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ยะถาจะ อุปปันนัสสะ วิริยะสัมโพชฌังคัสสะ  อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์ของวิริยสัมโพชฌงค์
ภาวะนาปาริปูริ โหติ                                        ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
4 สันตัง วา อัชฌัตตัง                                      อนึ่ง เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ ( องค์แห่งปัญญา
เครื่องตรัสรู้ คือ
ปีติสัมโพชฌังคัง                                             ปีติ ความปลิ้มกายปลิ้มใจ) มี ณ ภายในจิต
อัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่า ปีติสัมโพชฌงค์มี
ปีติสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                          ณ ภายในจิตของเรา
อะสันตัง วา อัชฌัตตัง ปีติสัมโพชฌังคัง         หรือ เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ไมมี ภายในจิตของเรา
นัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงค์
ปีติสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                          ไม่มี ภายในจิตของเรา
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ                                 อนึ่ง ปีติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้น
ปีติสัมโพชฌังคัสสะ อุปปาโท โหติ                  ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ยะถาจะ อุปปันนัสสะ ปีติสัมโพชฌังคัสสะ     อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์ของปีติสัมโพชฌงค์
ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวะนาปาริปูริ โหติ                                        ย่อมเป็นไปด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: