วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนา ๙


5 สันตัง วา อัชฌัตตัง                                      อนึ่ง เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์( องค์แห่งปัญญาเครื่อง
ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัง                                      ตรัสรู้ คือ ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบจิต) มี ภายในจิต
อัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่า ปัทสัทธิสัมโพชฌงค์มี
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                   เรา ณ ภายในจิตของ
อะสันตัง วา อัชฌัตตัง ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัง  หรือ เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไมมี ภายในจิตของเรา
นัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่มี
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                   ณ ภายในจิตของเรา
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ                                 อนึ่ง ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้น
ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัสสะ อุปปาโท โหติ          ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ยะถาจะ อุปปันนัสสะ                                      อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์ของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัสสะ                                 ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวะนาปาริปูริ โหติ                                        ย่อมเป็นไปด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
สันตัง วา อัชฌัตตัง                                     อนึ่ง เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์
( องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ คือ
สมาธิสัมโพชฌังคัง                                         สมาธิ ความตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว) มี ภายในจิต
อัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์มี
สมาธิสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                      ณ ภายในจิตของเรา
อะสันตัง วา อัชฌัตตัง สมาธิสัมโพชฌังคัง     หรือ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ไมมี ภายในจิตของเรา
นัตถิ เม อัชฌัตตัง                                            ย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มี
สมาธิสัมโพชฌังโคติ ปะชานาติ                      ณ ภายในจิตของเรา
ยะถาจะ อะนุปปันนัสสะ                                 อนึ่ง สมาธิสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้น
สมาธิสัมโพชฌังคัสสะ อุปปาโท โหติ              ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
ยะถาจะ อุปปันนัสสะ                                      อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ์ของสมาธิสัมโพชฌงค์
สมาธิสัมโพชฌังคัสสะ                                                ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวะนาปาริปูริ โหติ                                        ย่อมเป็นไปด้วยประการใด
ตัญจะ ปะชานาติ                                             ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: