วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒๗


3 นิโรธ
กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ                   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือ ทุกขนิโรธ
อะริยะสัจจัง                                                     (ธรรมเป็นที่ดับทุกข์เป็นอย่างไร?                   
โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ                                   (คือ)ความสำรอกและความดับโดยไม่มีเหลือ
อะเสสะวิคาคะนิโรโธ จาโค                              ความสละ ความส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่อาลัย
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย                        ในตัณหานั้นนั่นแล อันใด
สา โข ปะเนสา ภิกขะเว ตัณหา                                    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นนั่นแล
กัตถะ ปะหิยะมานา ปะหิยะติ                          เมื่อบุคคละจะละเสีย ย่อมละเสียได้ในที่ไหน
กัตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                         เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่ไหน
ยัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                             ที่ใดเป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ในที่นั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับในที่นั้น
กิญจะ โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                       ก็อะไรเล่า เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
1จักขุง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                      ตา เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ตานั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ตานั้น
2โสตัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                      หู เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่หูนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่หูนั้น
3ฆานัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                     จมูก เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้
ที่จมูกนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่จมูกนั้น
5ชิวหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                      ลิ้น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ลิ้นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ลิ้นนั้น
6กาโย โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                       กาย เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่กายนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่กายนั้น
6มะโน โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                      ใจ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ใจนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ใจนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: