วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒๖


1 รูปะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง             ความตรองถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความตรองถึงรูปนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงรูปนั้น
2 สัททะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความตรองถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความตรองถึงเสียงนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงเสียงนั้น
3คันธะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง            ความตรองถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความตรองถึงกลิ่นนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น
4ระสะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง             ความตรองถึงรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดที่ความตรองถึงรสนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงรสนั้น
5โผฏฐัพพะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง    ความตรองถึงโผฏฐัพพะเป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดที่
ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น
6ธัมมะวิจาโร โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง            ความตรองถึงธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความตรองถึงธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความตรองถึงธัมมารมณ์นั้น
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว                                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจ
ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง                           คือทุกขสมุทัย(เหตุให้เกิดทุกข์)

ไม่มีความคิดเห็น: