วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๔


ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา                                        ท้าวธตรฏฐ์ ผู้อยู่ในด้านทิศบูรพา
ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ                                      ปกครองอยู่ซึ่งทิศนั้น
คันธัพพานัง อาธิปะติ                                      เป็นอธิบดีของพวกคนธรรพ์
มะหาราชา ยะสัสสิ โส                                     เธอเป็นมหาราช มียศ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว                                   แม้บุตรทั้งหลายของเธอเป็นอันมาก
อินทะนามา มหพัพพะลา                                มีนามว่าอินทร์ มีกำลังมาก
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ
วัณณะมันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมั่งมา
ภิกขูนัง มะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวันเป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย
ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา                                     ท้าววิรุฬหก ผู้อยู่ด้านทิศทักษิณ
วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ                                      ปกครองอยู่ซึ่งทิศนั้น
กัมภัณฑานัง อาธิปะติ                                     เป็นอธิบดีของพวกกุมภัณฑ์
มะหาราชา ยะสัสสิ โส                                     เธอเป็นมหาราช มียศ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว                                   แม้บุตรทั้งหลายของเธอเป็นอันมาก
อิทะนามา มะหัพพะลา                                    มีนามวาอินทร์ มีกำลังมาก
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ มีอานุภาพ                    
วัณณะมันโต  ยะสัสสิโน                                  มีรัศมี มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา                                     ท้าววิรูปักษ์ ผู้อยู่ด้านทิศปัศจิม
วิรูปักโข ปะสาสะติ                                          ปกครองอยู่ซึ่งทิศนั้น
นาคานัง อาธิปะติ                                            เป็นอธิบดีของพวกนาค
มะหาราชา ยะสัสสิ โส                                     เธอเป็นมหาราช มียศ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว                                   แม้บุตรทั้งหลายของเธอเป็นอันมาก
อินทะนามา มะหัพพะลา                                 มีนามว่าอินททร์ มีกำลังมาก
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี  มียศ
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น: