วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มหาสมัยสูตร ๕


อัตตะรัญจะ ทิสัง ราชา                                    ท้าวกุเวร ผู้อยู่ด้านทิศอุดร
กุเวโร ตัปปะสาสะติ                                         ปกครองอยู่ซึ่งทิศนั้น
ยักขานัง อาธิปะติ                                            เป็นอธิบดีของพวกยักษ์         
มะหาราชา ยะสัสสิ โส                                     เธอเป็นมหาราช มียศ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว                                   แม้บุตรทั้งหลายของเธอเป็นอันมาก
อินทะนามา มะหัพพะลา                                 มีนามว่าอินทร์ มีกำลังมาก
อิทธิมันโต ชุติมันโต                                        มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน                                   มีรัศมี มียศ
โมทะมานา ภิกกามุง                                        ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง มะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ                                     ท้าวธตะรฏฐ์เป็นใหญ่ทิศบูรพา
ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก                                      ท้าววิรุฬหกเป็นใหญ่ทิศทักษิณ
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข                                          ท้าววิรูปักษ์เป็นใหญ่ทิศปัจจิม
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง                                         ท้าวกุเวรเป็นใหญ่ทิศอุดร
จัตตาโร เต มะหาราชา                                     มหาราชทั้ง นั้น
สะมันตา จะตุโร ทิสา                                       ยังทิศทั้ง โดยรอบ
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ                                    ให้รุ่งเรืองประทับอยู่
วะเน กาปิสะวัตถะเว                                       ในป่ามหาวันไกล้กรุงกบิลพัสดุ์
เตสัง มายาวิโน ทาสา                                       บ่าวทั้งหลายของมหาราชทั้ง นั้นมีมายา
อาคู วัญจะนิกา สะฐา                                       ล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่ห์ มาด้วยกัน
มายา กุเฏณฑุ เวเฆณฑุ                                    เขาคือกุเฏณฑุ๑ เวเฏณฑุ วิฏู
วิฏู จะ วิฏุโค สะหะ                                          วิฏูตะ
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ                                 จันทนะ กามเสฏฐะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ                                 กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ
เทวะสูโต จะ มาตะลิ                                        ปนาทะ โอปมัญญะ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ                                  เทวะสูตะ มาตลิ
นะโหราชา ชะโนสะโภ                                     จิตตเสนะ คันธัพพะ
อาคู ปัญจะสิโข เจวะ                                       นโฬราชะ ชโนสภะ
ติมพะรุ สุริยะวัจฉะสา                                     ปัญจะสิขะ ติมพรู สุริยวัจฉสา มาทั้งนั้น
เอเต จัญเญ จะ ราชาโน                                    คนธรรพราชาทั้งหลายเหล่านั้น
คันธัพพา สะหะ ราชุภิ                                     แม้เหล่าอื่น กับด้วยเทวราชทั้งหลาย
โมทะมานา อะภิกกามุง                                    ยินดีมุ่งมา
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง                                      สู่ป่ามหาวัน เป็นที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น: