วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒๔


6 ธัมมะสัญเจตะนา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง   ความคิดถึงธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา                                               ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ                              ความคิดถึงธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ทีความคิดถึงธัมมารมณ์นั้น
1รูปะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง              ความอยากในรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นที่ความอยากในรูปนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความอยากในรูปนั้น
2สัททะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความอยากในเสียงเป็นทีรักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความอยากในเสียงนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความอยากในเสียงนั้น
3คันธะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความอยากในกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความอยากในกลิ่นนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความอยากในกลิ่นนั้น
4 ระสะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความอยากในรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความอยากในรสนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความอยากในรสนั้น
5โผฏฐัพพะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง    ความอยากในโผฏฐัพพะเป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้น
ที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น
6ธัมมะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความอยากในธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อัปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้น
ที่ความอยากในธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความอยากในธัมมารมณ์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น: