วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

วัฏฏกะปริตร 24-3-56


วัฏฏกะปริตร
อัตถิ โลเก สีละคุโณ                                          คุณแห่งศีลมีอยู่ในโลก
สัจจัง โสเจยยะนุททะยา                                  ความสัตย์ ความสะอาดกายและความเอ็นดูมีอยู่ในโลก
เตน สัจเจนะ กาหามิ                                        ความคำสัตย์นั้น 
สัจจะกิริยามะนุตตะรัง                         ข้าพเจ้าจักทำสัจจะกิริยาอันเยี่ยม
อาวัชวิตฺวา ธัมมะพะลัง                                   ข้าพเจ้าพิจารณา ซึ่งกำลังแห่งธรรม
สริตฺวา ปุพพะเก ชิเน                                       และระลึกถึงพระชินเจ้าทั้งหลายในปางก่อน
สัจจะพะละมะวัสสายะ                                    อาศัยกำลังสัจจะ
สัจจะกิริยะมกาสะหัง                                       ขอทำสัจจกิริยา
สันติ ปักขา อะปัตตะนา                                   ปีกทั้งหลายของข้ามีอยู่ แต่บินไม่ได้
สันติ ปาทา อวัญจะนา                                     เท้าทั้งหลายของข้ามีอยู่ แต่เดินไม่ได้
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา                                   มารดาและบิดาของข้า  ออกไปหาอาหาร
ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ                                      ดูก่อนไฟป่า ขอท่านจงหลีกไป
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง                                   ครั้นเมื่อสัจจะ อันเราทำแล้ว
มหาปัชชะลิโต สีขิ                                           เปลวไฟอันรุ่งเรืองใหญ่
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ                                หลีกไป ๑๖ กรีส พร้อมกับคำสัตย์
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สีขี                                   ประหนึ่งเปลวไฟอันตกถึงน้ำ
 สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ                                    สิ่งไรเสมอด้วยสัจจะของเราไม่มี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ                         นี้ เป็นสัจจะบารมีของเรา ดังนี้       23-3-56

ไม่มีความคิดเห็น: