วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

สิงคาลสูตร ๔ ๒๕-๓-๕๖


ฉะ อาทีนะวา                                                   โทษ  อย่าง
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานานุโยเค.           ในความประกอบการดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดอง
                                                                        อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนืองๆ 
ฉะ โขเม คะหะปะติปุตต อาทีนะวา                 ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้แล โทษ อย่าง
วิกาละวิสิขาจะริยานุโยเค                                ในความประกอบเทียวเล่นในตรอกมืด
                                                                        ในกาลผิดเวลาเนืองๆ
อัตตาปิสสะ                                                     แม้ตัวผู้เที่ยวกลางคืนนั้น
อะคุตโต อะรักขิโต โหติ                                   ชื่อว่าเจ้าตัวไม่สงวนรักษาตัวแล้วอย่าง
ปุตตะทาโรปิสสะ                                             แม้ลูกเมียของผู้เที่ยวกลางคืนนั้น
อะคุตโต อรักขิโต โหติ                                     ชื่อว่าข้าวของไม่สงวนรักษาแล้วอย่าง
สาปะเตยยังปิสสะ                                           แม้ทรัพย์สมบัติของผู้เที่ยวกลางคืนนั้น
อะคุตตัง อะรักขิตัง โหติ                                  ชื่อว่าเจ้าของไม่สงวนรักษาแล้วอย่าง
สังกิโย จะ โหติ                                                 ผู้เที่ยวกลางคืนนั้น
เตสุ เตสุ ฐาเนสุ                                                เป็นผู้ทีเขารังเกียจในที่นั้นๆ อย่าง
อะภูตะวะจะนัญจะ                                          ถ้อยคำที่ไม่จริง (คำใส่ความ)
ตัสมิง รูหะติ                                                    ย่อมเกิดขึ้นร่วมอยู่ในผู้ที่เทียวกลางคืนนั้นอย่าง
พะหูนัญจะ ทุกขะธัมมานัง                              เที่ยวกลางคืนนั้น
ปุรักขิโต โหติ                                                   ประกอบด้วยทุกข์เป็นอันมากอย่าง
อิเม โข คหปติปุตตะ                                        ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้แล
ฉะ อาทีนะวา                                                   โทษ  อย่าง
วิกาละวิสิขาจะริยานุโยเค.                               ในการประกอบการเที่ยวเล่นในตรอกมืด
ในกาลผิดเวลาเนื่องๆ
โขเม คะหะปุตตะ อาทีนะวา                         ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้แล โทษ อย่าง
สมัชชาภิจะระเณ                                             ในการเที่ยวดูการเล่น
กูวะ นัจจัง                                                       รำทีไหนไปที่นั้นอย่าง๑
กฺวะ คีตัง                                                          ขับร้องที่ไหนไปที่นั้นอย่าง
กฺวะวาทิตัง                                                      ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นอย่าง
กฺวะ อักขาตัง                                                   เสภาที่ไหนไปที่นั้นอย่าง
กฺวะ ปาณิสสะรัง                                              เพลงปรบมือที่ไหนไปที่นั้นอย่าง
กฺวะ กุมภะถูนันติ                                             เถิดเทิงทีไหนไปที่นั้นอย่าง
อิเม โข คะหะปะติปุตตะ ฉะอาทีนะวา             ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้แล โทษ อย่าง
ชูตัปปะมาทัฏฐานานุโยเค                               ในความประกอบการเล่นพนันอันเป็นเหตุ
                                                                        ที่ตั้งแห่งความประมาทเนืองๆ
ชะยัง เวรัง ปะเสวะติ                                       คนเล่นการพนันนั้น เมื่อชนะย่อมให้เกิดเวรอย่าง
ชิโน วิตตะมะนุโสจะติ                                     คนอื่นชนะย่อมเศร้าโศกถึงทรัพย์ทีเสียไปอย่าง
สันทิฏฐิกา ธะนะชานิ                                      ความเสื่อมทรัพย์ของผู้เล่นการพนันนั้น
จักเห็นด้วยนัยน์ตาเองอย่าง
สภาคะตัสสะ วะจะนัง นะ รูหะติ                     ถ้อยคำของคนเล่นการพนันนั้นที่เขาอ้างเป็นพยาน
                                                                        ย่อมไม่ขึ้นอย่างหนึ่ง
มิตตามัจจานัง ปะริภูโต โหติ                           คนเล่นพนันนั้นเป็นผู้อันเพื่อนฝุงดูหมิ่นได้อย่าง
อาวาหะวิวาหะกานัง อัปปัตถิโต โหติ              ผู้เล่นพนันนั้น เป็นผู้อันชนทีจะแต่งงานให้ไม่
อักขะธุตโต ปุริสะปุคคะโล                               ต้องประสงค์ เพราะเห็นเสียว่า ชายนักเลงการพนัน
นาลัง ทาระภะระณายาติ                                  ไม่อาจจะเลี้ยงเมียได้อย่าง
อิเม โข คหปติปุตตะ ฉะ อาทีนะวา                  ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้แล โทษ อย่าง
ชูตัปปะมาทัฏฐานานุโยเค.                              ในความประกอบการเล่นพนัน
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนืองๆ
ฉะ โขเม คะหะปะติปุตตะ อาทีนะวา               ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้แล โทษ อย่าง
ปาปะมิตตานุโยเค                                            ในการคบมิตรชั่วเนืองๆ
เย ธุตตา                                                           คนจำพวกใด เป็นนักเลงการพนันอย่าง
เย โสณฑา                                                        คนจำพวกใด เป็นเจ้าชู้ อย่าง
เย ปิปาสา                                                        คนจำพวกใด เป็นนักเลงเหล่า อย่าง
เย เนกะติกา                                                     คนจำพวกใด ลวงคนอื่นด้วยของปลอมอย่าง
เย วัญจะนิกา                                                   คนจำพวกใด โกงชนอื่นซึ่งหน้าอย่าง
เย สาหะสิกา                                                    คนจำพวกใด  เป็นคนเก่งอย่าง
ตฺยาสฺสะ มิตฺตา โหนติ                                      คนเหล่านั้นเป็นมิตรเป็นสหาย
เต สะหายา                                                       ของเขาทั้งสิ้น
อิเม โข คะหะปะติปุตตะ อาทีนะวา                  ดูก่อนคฤหบดีบุตร เหล่านี้และ โทษ อย่าง
อาลัสสานุโยเค                                                 ในความคบมิตรชั่วเนืองๆ

ไม่มีความคิดเห็น: