วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Meditation Handbook 3

คำปรารภ
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ค้นพบ หนังสือเก่าเรื่อง” อานาปานสติภาวนามัย” ของท่านพ่อลี  ธัมมธโร  ซึ่งท่านพ่อได้พิมพ์ไว้ตั้งแต่ มกราคม  2495 เป็นเวลา  61 ปีแล้ว ท่านพระอาจารย์เกษม อตฺตทนฺโต ได้ จัดพิมพ์อีก ในวันที่ ๒๕กันยายน ๒๕๐๖ กระดาษเก่าเปื่อยหมดแล้ว แม้  ฐานิสโร ภิกขุ  Geoffrey DeGraff ได้แปลเป็นอังกฤษแล้ว เมื่อปี 2522 ก็เป็นเวลา 30 ปีแล้วเช่นกัน
หลักอานาปานสติภาวนานี้ ท่านพ่อได้แต่งขึ้นในคราวที่สอนกรรมฐานอยู่ที่วัดบรมนิวาส เนื่องจากมีผู้สนใจมาปฏิบัติภาวนากับท่านเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถวายที่สำหรับสร้างวัดอโศการามในกาลต่อมา
                เพื่อรักษาธรรมะที่ท่านพ่อได้เขียนเอาไว้สืบต่อแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป จึงได้คิดจัดทำ เป็นแบบ  ภาษา คือ ไทย-อังกฤษขึ้น ผู้สนใจจะได้เปรียบเทียบรูปประโยคแห่งภาษา พร้อมๆ กับศึกษาธรรมะไปด้วยในคราวเดียวกัน ได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นหนังสือคู่มือปฏิบัติกัมมัฏฐานประจำวัดญาณรังษีสืบไป

สมลักษณ์ วันโย
กรรมการที่ปรึกษา ผู้ประสานงานในประเทศไทย
วัดญาณรังษี  วอร์ชิงตัน ดีซี เวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกา
23 กรกฏาคม 2556ไม่มีความคิดเห็น: