วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๓


3 มรณะ
กะตะมัญจะ ภิกขะเว มะระณัง             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มรณะ ( ความตาย) เป็นอย่างไร?
ยา เตสัง เตสัง สัตตานัง ตัมหา                         ความจุติ ความเคลื่อนไป ความแตกทำลาย ความหายไป
ตัมหา สัตตะนิกาเย จุติ จะวะนะตา                  มฤตยู ความตาย ความทำกาละ
เภโท อัตะระธานัง มัจจะมะระณัง                    ความแตกแห่งขันธ์
กาละกิริยา ขันธานัง เภโท กะเซวะรัสสะ          ความทิ้งซากศพไว้ ความขาดไปแห่งชีวิตตินทรีย์
นิกเขโป ขีวิตินทะริยัสสะ อุปัจเฉโท                จากหมู่สัตว์นั้น ของเหล่าสัตว์นั้น   อันใด
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว มะระณัง             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่า มรณะ (ความตาย)
4 โสกะ
กะตะโม จะ ภิกขะเว  โสโก                               ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โสกะ ( ความแห้งใจ) เป็นอย่างไรเล่า?โย โข ภิกขะเว อัญญะตะรัญญะตะเรนะ          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความโศก ความเศร้าใจ
พะยะสะเนนะ สะมันนาคะตัสสะ                     ความแห้งใจความผาก ภายใน
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ ทุกขะธัมเมนะ           ความโศก ภายใน ของสัตว์ ผู้ประกอบ
ผุฏฐัสสะ โสโก โสจะนา                                   ด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง
โสจิตัตตัง อันดน โสโก อันโต ปะริโสโก           และผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนี่งมาถูกต้องแล้ว อันใดเล่า
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว โสโก                             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่า โสกะ ( ความแห้งใจ)
5 ปริเทโว
กะตะโม จะ ภิกขะเว  ปะริเทโว                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปริเทวะ
(ความร่ำไรรำพัน) เป้นอย่างไรเล่า?
โย โข ภิกขะเว อัญญะตะรัญญะตะเรนะ           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความคร่ำครวญ
พะยะสะเนนะ สะมันนาคะตัสสะ                     ความไร่ไรรำพัน กิริยาที่คร่ำครวญ
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ ทุกขะธัมเมนะ           ความที่สัตว์ร่ำไรรำพัน ของสัตว์ผู้ประกอบ
ผุฏฐัสสะ อาเทโว ปะริเทโว                              ด้วยความฉิบหาย อันใดอันหนึ่ง
อาเทวะนา ปะริเทวะนา                                   และผู้ที่ความทุกข์อันใด
อาเทวิตัตตัง ปะริเทวิตัตตัง                             อันหนึ่ง มาถุกต้องแล้ว อันใดเล่า
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะริเทโว                       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่า ปริเทวะ
( ความร่ำไรรำพัน)

ไม่มีความคิดเห็น: