วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๗


กะตะเม จะ ภิกขะเว สังขิตเตนะ                      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ปัญจุปาทานักขันา ทุกขา                                 โดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง เป็นทุกข์อย่างไร
เสยยะถีทัง                                                       นี้คือ
รูปูปาทานักขันโธ                                            อุปาทานขันธ์คือรูป
เวทะนูปาทานักขันโธ                                      อุปาทานขันธ์คือเวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ                                        อุปาทานขันธ์คือสัญญา
สังขารูปาทานักขันโธ                                      อุปาทานขันธ์คือสังขาร
วิญญาณูปาทานักขันโธ                                   อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ
อิเม วุจจันติ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยย่อเหล่านี้
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา            ที่กล่าวว่า อุปาทานขันธ์   เป็นทุกข์
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่า อริยสัจ คือ ทุกข์
2 สมุทัย
กะตะมัญจะ ภิกขะเว                                        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกขสมุทัย
ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง                           (เหตุให้เกิดทุกข์) เป็นอย่างไร
ยายัง ตัณหา                                                     ตัณหา (ความทะยานอยาก) นี้อันใด
โปโนพภะวิกา                                                  มีความเกิดอีกเป็นปกติ
นันทิราคะสะหะคะตา                                      ประกอบด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจแห่งความ
ตัตระ ตัตราภินันทินี                                        เพลิดเพลินมักเพลินยิ่งในอารมณ์นั้น
เสยยะถีทัง                                                       นี้คือ
กามตัณหา                                                       ความอยากในอารมณ์ที่สัตว์รักใคร่
ภะวะตัณหา                                                     ความอยากมีอยากเป็น
วิภะวะตัณหา                                                   ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น
สา โข ปะเนสา ภิกขะเว ตัณหา                                    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นนั่นแล
กัตถะ อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ                    เมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ไหน
กัตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                               เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ทีไหน
ยัง  โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                            ที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น
กิญจะ โลเก ปิยะรุปัง สาตะรูปัง                       ก็อะไรเล่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก

ไม่มีความคิดเห็น: