วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๑


สัจจะปัพพะ                                                    ข้อกำหนดด้วยอริยสัจจ์
ปนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ                             ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุ
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                          ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจจ
จะตูสุ อะริยสัจเจสุ                                           (ของจริงแห่งพระอริยเจ้า )
กะถัญจะ ภิกขะเว  ภิกขุ                                   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรภิกษุ
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ                          ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ                                         คืออริยสัจ
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ                                            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
1 อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ               ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี่ทุกข์
2 อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ                                ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี่ทุกขสมุทัย
ยะถาภูตัง ปะชานาติ                                        (เหตุที่เกิดทุกข์)
3 อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ    ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี่ทุกขนิโรธ
(ธรรมเป็นที่ดับทุกข์)
4 อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาติ           ย่อมรู้ชัดตามคววามเป็นจริงว่า
นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ยะถาภูตัง ปะชานาติ                                        (ข้อปฏิบีติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์)

ไม่มีความคิดเห็น: