วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒๐


1 จักขุสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง         ความกระทบทางตาเป็นทีรักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความกระทบทางตานั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ ก็ย่อมตั้งอยู่ทีความกระทบทางตานั้น
2โสตะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง        ความกระทบทางหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความกระทบทางหูนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ทีความกระทบทางหูนั้น
3ฆานะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง       ความกระทบทางจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความกระทบทางจมูกนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความกระทบทางจมูกนั้น
4 ชิวหาสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง       ความกระทบทางลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความกระทบทางลิ้นนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความกระทบทางลิ้นนั้น
5กายะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง         ความกระทบทางกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่
ความกระทบทางกายนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ทีความกระทบทางกายนั้น
6 มะโนสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง       ความกระทบทางใจเป็นทีรักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
คววามกระทบทางใจนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ทีความกระทบทางใจนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: