วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๑๙


6 ธัมมา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                     ธัมมารมณ์เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นที่ธัมมารมณ์
เอตถะ นิวีสะมานา นิวีสะติ                              เมื่อจะตั้งอยู่ ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ธัมมารมณ์นั้น
1 จักขุวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง       ความรู้ทางตา เป็นทีรักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความรู้ทางตานั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวี สะติ                             เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความรู้ทางตานั้น
2โสตะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง       ความรู้ทางหูเป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความรู้ทางหูนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวี สะติ                             เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความรู้ทางหูนั้น
3 ฆานะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง     ความรู้ทางจมูกนั้น เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความรู้ทางจมูกนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวี สะติ                             เมื่อจะตั้งอยู่ ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความรู้ทางจมูกนั้น
4ชิวหาวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง      ความรู้ทางลิ้น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความรู้ทางลิ้นนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวี สะติ                             เมื่อจะตั้งอยู่ ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความรู้ทางลิ้นนั้น
5กายะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง       ความรู้ทางกาย เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความรู้ทางกายนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวี สะติ                             เมื่อจะตั้งอยู่ ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความรู้ทางกายนั้น
6มะโนวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรุปัง      ความรู้ทางใจ เป็นที่รักใคร่ เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา อุปปัชชะมานา อุปปัชชะติ     ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ความรู้ทางใจนั้น
เอตถะ นิวีสะมานา นิวี สะติ                             เมื่อจะตั้งอยู่ ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความรู้ทางใจนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: