วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

jing khang temple hall โบสถ์วัดเชียงขาง

พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานอุปสมบทพระภิกษุจำนวน ๓ รูป ณ โบสถ์ที่บูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ สวยงาม แต่พื้นสนามยังเป็นแบบเดิมยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อคราวก่อนที่ผมได้ติดตามพระอาจารย์อัญเชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี่ และได้ออกเงินสมทบทุนสร้างจำนวนหนึ่ง เหตุการณ์ที่ไม่เหมอนเมืองไทยก็คือ ที่หน้าประตูโบสถ์ จะมีคนมานอนเหยียดยาวหน้าประตูเพื่อให้พระเหยียบลงบนร่างของเขา ทำให้หวนระลึกถึงเรื่องท่านพระสุเมธดาบานอนลงบนพำื้นดินอาราธาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าาทีปังกรพร้อมภิกษุสงฆ์ให้เหยียบลงบนร่างของท่าน พระพุทะองค ์ทรงพยากรณ์วา่า ดาบสตนนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะในอนาคตกาล พระองค์พยากรณ์ไว้่เมื่อ ๔ อสงไขย กำไรแสนมหากัปที่ผ่านมา และเรื่องนั้นก็นเป็นจริงทุกประการ  the temple hall for the purpose of making ordiation to the novice of lay people who want to become a monk in Budhism.

ไม่มีความคิดเห็น: